Đậu Đậu
Tham gia: 22/01/2020
444
Run
17
Run
84
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
21:14
Time
10:34/km
Pace
169
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
10:57
Time
10:52/km
Pace
80
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,9km
Distance
15:39
Time
08:04/km
Pace
163
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
16:12
Time
08:04/km
Pace
162
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
08:24
Time
08:20/km
Pace
74
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
08:33
Time
08:28/km
Pace
81
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
08:25
Time
08:21/km
Pace
87
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
08:22
Time
08:17/km
Pace
84
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
08:35
Time
08:19/km
Pace
86
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
09:02
Time
08:57/km
Pace
83
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
09:25
Time
09:21/km
Pace
79
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
09:20
Time
09:14/km
Pace
83
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
09:06
Time
09:03/km
Pace
85
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
08:47
Time
08:44/km
Pace
82
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
08:51
Time
08:47/km
Pace
83
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
08:38
Time
08:34/km
Pace
86
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
18:05
Time
09:00/km
Pace
153
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
08:32
Time
08:28/km
Pace
75
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
08:58
Time
08:53/km
Pace
82
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
08:57
Time
08:53/km
Pace
82
Calories
Evening Run