Đậu Công Linh
Tham gia: 22/01/2020
539
Run
18
Run
84
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,5km
Distance
15:42
Time
06:15/km
Pace
205
Calories
Morning Run
Morning Run 123
everyone
2,4km
Distance
15:47
Time
06:30/km
Pace
183
Calories
Morning Run 123
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
17:36
Time
06:30/km
Pace
175
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
21:28
Time
06:21/km
Pace
275
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,3km
Distance
18:08
Time
05:25/km
Pace
272
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
17:05
Time
06:18/km
Pace
201
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
17:02
Time
05:40/km
Pace
246
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
25:08
Time
05:49/km
Pace
361
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
29:39
Time
06:57/km
Pace
348
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
15:15
Time
05:44/km
Pace
170
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
17:29
Time
05:38/km
Pace
253
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
16:55
Time
05:59/km
Pace
212
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
18:08
Time
05:56/km
Pace
250
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
48:47
Time
06:04/km
Pace
565
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,2km
Distance
06:08
Time
05:07/km
Pace
76
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
16:02
Time
05:42/km
Pace
230
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,6km
Distance
19:41
Time
05:25/km
Pace
201
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
18:08
Time
09:16/km
Pace
142
Calories
Afternoon Run
Afternoon Walk
everyone
1,9km
Distance
23:54
Time
12:41/km
Pace
153
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
26:09
Time
05:21/km
Pace
321
Calories
Morning Run