Lợi Nguyễn Công
Tham gia: 29/09/2020
457
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
4,2km
Distance
29:11
Time
06:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
13:31
Time
09:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
12:13
Time
07:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,8km
Distance
05:54
Time
07:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
10:02
Time
08:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
16:40
Time
06:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
26:05
Time
10:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
12:33
Time
11:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
01:07:24
Time
08:40/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
48:33
Time
07:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
08:19
Time
11:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
39:08
Time
03:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
30:39
Time
04:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
30:59
Time
05:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
11:26
Time
04:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
42:10
Time
04:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
46:22
Time
06:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
21:47
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
04:23
Time
03:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
43:21
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run