Lợi Nguyễn Công
Tham gia: 29/09/2020
446
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,0km
Distance
39:08
Time
03:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
30:39
Time
04:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
30:59
Time
05:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
11:26
Time
04:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
42:10
Time
04:25/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
46:22
Time
06:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
21:47
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
04:23
Time
03:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
43:21
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
19:48
Time
04:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
26:06
Time
05:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
43:49
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
46:36
Time
05:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
47:22
Time
05:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
35:18
Time
07:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,8km
Distance
59:18
Time
06:44/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
36:26
Time
05:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
51:16
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
43:00
Time
04:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,8km
Distance
58:37
Time
05:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run