Đặng Hoàng Long
Tham gia: 12/02/2021
99
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
13,7km
Distance
01:17:41
Time
05:40/km
Pace
843
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,1km
Distance
56:22
Time
05:35/km
Pace
644
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,1km
Distance
59:57
Time
05:23/km
Pace
677
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,7km
Distance
57:24
Time
05:22/km
Pace
649
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
53:04
Time
05:14/km
Pace
601
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
15,4km
Distance
01:25:55
Time
05:34/km
Pace
957
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,1km
Distance
58:27
Time
05:46/km
Pace
628
Calories
Night Run
Night Run
everyone
21,3km
Distance
01:58:22
Time
05:33/km
Pace
1423
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,1km
Distance
01:02:32
Time
05:37/km
Pace
689
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,1km
Distance
01:02:56
Time
05:39/km
Pace
703
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,7km
Distance
01:07:35
Time
05:47/km
Pace
733
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,2km
Distance
01:01:40
Time
05:30/km
Pace
700
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:11:56
Time
05:28/km
Pace
828
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,2km
Distance
01:26:02
Time
05:18/km
Pace
1012
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
10,5km
Distance
57:40
Time
05:31/km
Pace
664
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,1km
Distance
01:00:32
Time
05:26/km
Pace
695
Calories
Night Run
Night Run
everyone
12,2km
Distance
01:11:58
Time
05:53/km
Pace
813
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
20:07
Time
06:02/km
Pace
205
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
47:32
Time
05:56/km
Pace
517
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
10,3km
Distance
01:01:31
Time
05:57/km
Pace
678
Calories
Night Run