Đặng Hoàng Long
Tham gia: 12/02/2021
428
Run
10
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
8,8km
Distance
48:53
Time
05:33/km
Pace
545
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
55:34
Time
05:33/km
Pace
623
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
16,4km
Distance
01:31:21
Time
05:35/km
Pace
1015
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,3km
Distance
56:19
Time
05:29/km
Pace
628
Calories
Night Run
Night Run
everyone
9,2km
Distance
54:31
Time
05:55/km
Pace
569
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
40:49
Time
05:49/km
Pace
428
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
31:15
Time
06:03/km
Pace
320
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
21,5km
Distance
02:05:04
Time
05:48/km
Pace
1426
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,2km
Distance
57:26
Time
05:37/km
Pace
632
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,1km
Distance
56:01
Time
05:31/km
Pace
628
Calories
Night Run
Night Run
everyone
9,1km
Distance
52:32
Time
05:45/km
Pace
562
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,4km
Distance
59:07
Time
05:42/km
Pace
645
Calories
Night Run
Night Run
everyone
9,7km
Distance
56:34
Time
05:51/km
Pace
607
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,1km
Distance
56:27
Time
05:33/km
Pace
636
Calories
Night Run
Night Run
everyone
15,0km
Distance
01:30:29
Time
06:01/km
Pace
960
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
39:40
Time
05:26/km
Pace
466
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
7,3km
Distance
41:30
Time
05:42/km
Pace
446
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,3km
Distance
58:38
Time
05:40/km
Pace
650
Calories
Night Run
Night Run
everyone
7,0km
Distance
44:05
Time
06:19/km
Pace
440
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:00:54
Time
05:41/km
Pace
1400
Calories
Morning Run