Đặng Hoàng Long
Tham gia: 12/02/2021
249
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
11,4km
Distance
01:10:32
Time
06:12/km
Pace
834
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,4km
Distance
01:04:34
Time
06:12/km
Pace
768
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,1km
Distance
01:11:05
Time
06:23/km
Pace
807
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,5km
Distance
01:07:55
Time
06:27/km
Pace
764
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,4km
Distance
01:08:11
Time
06:33/km
Pace
756
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,1km
Distance
01:12:51
Time
06:33/km
Pace
807
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,7km
Distance
01:11:09
Time
06:39/km
Pace
773
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,5km
Distance
01:07:29
Time
06:26/km
Pace
761
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,6km
Distance
01:07:52
Time
06:25/km
Pace
767
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,8km
Distance
01:11:17
Time
06:37/km
Pace
781
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:01:40
Time
06:42/km
Pace
667
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
11,4km
Distance
01:15:45
Time
06:39/km
Pace
826
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,2km
Distance
01:14:21
Time
06:36/km
Pace
831
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,1km
Distance
01:06:42
Time
06:36/km
Pace
734
Calories
Night Run
Night Run
everyone
8,4km
Distance
54:18
Time
06:28/km
Pace
614
Calories
Night Run
Night Run
everyone
13,5km
Distance
01:28:11
Time
06:32/km
Pace
978
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,5km
Distance
01:15:12
Time
06:31/km
Pace
840
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,8km
Distance
01:08:31
Time
06:20/km
Pace
819
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,6km
Distance
01:07:45
Time
06:24/km
Pace
785
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,7km
Distance
01:09:36
Time
06:32/km
Pace
773
Calories
Night Run