Đặng Hoàng Long
Tham gia: 12/02/2021
307
Run
8
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
8,5km
Distance
53:35
Time
06:18/km
Pace
536
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
45:13
Time
06:25/km
Pace
440
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
5,7km
Distance
35:54
Time
06:18/km
Pace
364
Calories
Night Run
Night Run
everyone
7,6km
Distance
46:52
Time
06:12/km
Pace
486
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
41:29
Time
06:13/km
Pace
424
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
7,6km
Distance
48:24
Time
06:23/km
Pace
493
Calories
Night Run
Night Run
everyone
8,4km
Distance
52:57
Time
06:20/km
Pace
539
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
44:17
Time
06:20/km
Pace
443
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
33:32
Time
06:05/km
Pace
350
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
50:23
Time
06:17/km
Pace
510
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:02:34
Time
06:11/km
Pace
657
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
43:48
Time
06:13/km
Pace
455
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
45:06
Time
06:12/km
Pace
470
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
14,8km
Distance
40:32
Time
21,9 km/h
Pace
221
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
7,5km
Distance
49:29
Time
06:34/km
Pace
482
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:08:32
Time
06:34/km
Pace
662
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
37:06
Time
06:29/km
Pace
361
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
1,3km
Distance
09:08
Time
8,5 km/h
Pace
70
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
10,1km
Distance
26:56
Time
22,6 km/h
Pace
178
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
46:15
Time
06:30/km
Pace
444
Calories
Morning Run