Đặng Hoàng Long
Tham gia: 12/02/2021
274
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
10,1km
Distance
01:09:08
Time
06:49/km
Pace
610
Calories
Night Run
Night Run
everyone
12,7km
Distance
01:23:08
Time
06:33/km
Pace
780
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:37:46
Time
06:30/km
Pace
907
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
12,5km
Distance
01:22:52
Time
06:39/km
Pace
757
Calories
Night Run
Night Run
everyone
12,4km
Distance
01:19:32
Time
06:24/km
Pace
742
Calories
Night Run
Night Run
everyone
23,1km
Distance
02:28:10
Time
06:24/km
Pace
1370
Calories
Night Run
Night Run
everyone
13,3km
Distance
01:25:39
Time
06:25/km
Pace
799
Calories
Night Run
Night Run
everyone
12,2km
Distance
01:16:19
Time
06:14/km
Pace
752
Calories
Night Run
Night Run
everyone
12,1km
Distance
01:15:49
Time
06:16/km
Pace
742
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,7km
Distance
34:15
Time
06:03/km
Pace
342
Calories
Night Run
Night Run
everyone
22,1km
Distance
02:20:28
Time
06:20/km
Pace
1317
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:10:36
Time
06:15/km
Pace
688
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
11,3km
Distance
01:13:26
Time
06:28/km
Pace
613
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,2km
Distance
01:11:13
Time
06:22/km
Pace
636
Calories
Night Run
Night Run
everyone
12,1km
Distance
01:15:54
Time
06:15/km
Pace
739
Calories
Night Run
Night Run
everyone
14,5km
Distance
01:31:14
Time
06:18/km
Pace
829
Calories
Night Run
Night Run
everyone
12,9km
Distance
01:21:56
Time
06:21/km
Pace
752
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,1km
Distance
01:10:17
Time
06:19/km
Pace
676
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,7km
Distance
01:05:54
Time
06:09/km
Pace
776
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,7km
Distance
01:13:17
Time
06:15/km
Pace
859
Calories
Night Run