KDDVTHH- Nguyễn Đức Mạnh
Tham gia: 07/05/2021
57
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
3,5km
Distance
21:59
Time
06:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
02:32
Time
30:21/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
0,3km
Distance
04:30
Time
13:46/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
45:06
Time
09:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
30:21
Time
09:39/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
0,3km
Distance
04:39
Time
13:46/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
08:05
Time
04:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
20:39
Time
05:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
27:31
Time
05:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
08:48
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
07:25
Time
06:01/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
08:34
Time
05:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
11:01
Time
05:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
42:20
Time
08:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
45:23
Time
09:25/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,9km
Distance
44:49
Time
09:08/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
04:56
Time
04:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
23:36
Time
09:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,3km
Distance
31:55
Time
07:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,1km
Distance
01:07
Time
10:15/km
Pace
0
Calories
Evening Run