Trần Minh Cường
Tham gia: 23/05/2020
420
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
21,5km
Distance
02:36:54
Time
07:17/km
Pace
1391
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
02:23:54
Time
06:43/km
Pace
1538
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
35:45
Time
07:42/km
Pace
320
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:43
Time
06:01/km
Pace
665
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,0km
Distance
02:13:53
Time
06:21/km
Pace
1435
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:44:00
Time
06:55/km
Pace
998
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:19:30
Time
07:53/km
Pace
668
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,3km
Distance
02:17:19
Time
06:26/km
Pace
1523
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:13:09
Time
07:11/km
Pace
667
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
13,6km
Distance
01:33:37
Time
06:54/km
Pace
961
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:43:06
Time
06:48/km
Pace
1027
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
9,2km
Distance
01:23:26
Time
09:05/km
Pace
598
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:33:32
Time
06:13/km
Pace
1048
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:49:01
Time
07:14/km
Pace
1011
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
15,0km
Distance
01:44:06
Time
06:55/km
Pace
1036
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:03:49
Time
05:51/km
Pace
1422
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
15,5km
Distance
01:42:25
Time
06:35/km
Pace
1066
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:13:46
Time
07:12/km
Pace
705
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
56:14
Time
05:36/km
Pace
755
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,5km
Distance
01:03:01
Time
07:26/km
Pace
560
Calories
Afternoon Run