Trần Minh Cường
Tham gia: 23/05/2020
678
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
20,3km
Distance
02:05:45
Time
06:11/km
Pace
1120
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
02:27:23
Time
06:57/km
Pace
1400
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:16:39
Time
06:28/km
Pace
1277
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,9km
Distance
02:18:04
Time
06:18/km
Pace
1447
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
42,5km
Distance
05:02:57
Time
07:07/km
Pace
2688
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
54:46
Time
08:33/km
Pace
408
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
20,0km
Distance
02:16:36
Time
06:49/km
Pace
1317
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
39:21
Time
07:13/km
Pace
348
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
26,5km
Distance
03:18:54
Time
07:29/km
Pace
1729
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
21,6km
Distance
02:38:19
Time
07:20/km
Pace
1373
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,4km
Distance
01:18:42
Time
06:53/km
Pace
751
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
12,4km
Distance
01:07:46
Time
05:27/km
Pace
811
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
21,3km
Distance
02:22:18
Time
06:40/km
Pace
1364
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
26,3km
Distance
03:25:30
Time
07:49/km
Pace
1495
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
21,5km
Distance
02:24:21
Time
06:42/km
Pace
1295
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,6km
Distance
02:24:32
Time
12:24/km
Pace
667
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,2km
Distance
02:38:32
Time
07:29/km
Pace
1381
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
02:36:43
Time
07:24/km
Pace
1289
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
15,4km
Distance
01:26:49
Time
05:37/km
Pace
932
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:37:39
Time
07:27/km
Pace
1396
Calories
Morning Run