Trần Minh Cường
Tham gia: 23/05/2020
542
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
13,3km
Distance
01:19:41
Time
05:59/km
Pace
940
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,4km
Distance
03:08:37
Time
08:49/km
Pace
1453
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
01:12:04
Time
08:58/km
Pace
495
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
55:27
Time
07:42/km
Pace
473
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,9km
Distance
42:33
Time
06:08/km
Pace
541
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
24:45
Time
09:14/km
Pace
240
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,7km
Distance
02:42:34
Time
07:29/km
Pace
1542
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,9km
Distance
01:39:08
Time
09:07/km
Pace
720
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,3km
Distance
02:39:34
Time
07:29/km
Pace
1386
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
16:17
Time
06:57/km
Pace
149
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
23,4km
Distance
02:56:12
Time
07:32/km
Pace
1635
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
9,1km
Distance
59:51
Time
06:34/km
Pace
674
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
55:44
Time
07:38/km
Pace
497
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,4km
Distance
01:11:01
Time
08:26/km
Pace
597
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
18,0km
Distance
01:46:39
Time
05:55/km
Pace
1329
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:23:39
Time
08:17/km
Pace
671
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
18,7km
Distance
02:42:02
Time
08:40/km
Pace
1218
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
48:31
Time
06:03/km
Pace
590
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,6km
Distance
01:07:22
Time
10:08/km
Pace
392
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:04
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run