Trần Minh Cường
Tham gia: 23/05/2020
355
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
02:40:28
Time

Pace
1157
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:04:06
Time

Pace
394
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
53:51
Time

Pace
329
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:50:29
Time

Pace
805
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
38:34
Time

Pace
248
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
53:30
Time

Pace
368
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
03:58
Time

Pace
24
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:14:30
Time

Pace
464
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:00:56
Time

Pace
449
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
53:41
Time

Pace
360
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
34:14
Time

Pace
260
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
38:38
Time

Pace
258
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
54:58
Time

Pace
537
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
36:38
Time

Pace
273
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:14:34
Time

Pace
516
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
56:57
Time

Pace
386
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
59:04
Time

Pace
360
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
39:36
Time

Pace
245
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
01:00:00
Time
13:08/km
Pace
360
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,7km
Distance
01:23:16
Time
14:32/km
Pace
479
Calories
Afternoon Run