Trần Minh Cường
Tham gia: 23/05/2020
102
Run
4
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:15:16
Time
06:24/km
Pace
1317
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:07:24
Time
06:01/km
Pace
1424
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,6km
Distance
01:16:33
Time
06:34/km
Pace
744
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:12:44
Time
06:17/km
Pace
1366
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:11:46
Time
06:14/km
Pace
1311
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
29:39
Time
09:46/km
Pace
194
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:18:25
Time
06:32/km
Pace
1398
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,9km
Distance
58:58
Time
06:39/km
Pace
592
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
21,4km
Distance
01:58:31
Time
05:32/km
Pace
1535
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:17:49
Time
06:27/km
Pace
796
Calories
Afternoon Run
Evening Ride
everyone
18,6km
Distance
01:38:07
Time
11,4 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
21,5km
Distance
02:15:12
Time
06:17/km
Pace
1360
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
22,0km
Distance
02:36:08
Time
07:05/km
Pace
1448
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:21:12
Time
06:41/km
Pace
1344
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
9,9km
Distance
01:24:36
Time
7 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
13,7km
Distance
01:34:55
Time
06:55/km
Pace
817
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,3km
Distance
02:27:04
Time
06:54/km
Pace
1284
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,2km
Distance
02:27:23
Time
06:56/km
Pace
1301
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,5km
Distance
01:25:15
Time
05:52/km
Pace
918
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,3km
Distance
58:57
Time
07:06/km
Pace
566
Calories
Afternoon Run