M.Phuong
Tham gia: 10/08/2020
247
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,2km
Distance
16:44
Time
07:41/km
Pace
126
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
38:10
Time
07:37/km
Pace
302
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
26:15
Time
07:48/km
Pace
213
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
12:23
Time
11:00/km
Pace
78
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
15:12
Time
07:31/km
Pace
118
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
21:35
Time
08:08/km
Pace
155
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
43:20
Time
08:40/km
Pace
323
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
15:24
Time
07:40/km
Pace
123
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
15:18
Time
11:36/km
Pace
98
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
24:50
Time
07:44/km
Pace
203
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
27:32
Time
10:57/km
Pace
147
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
16:15
Time
08:00/km
Pace
130
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
31:21
Time
08:46/km
Pace
249
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:57
Time
15:00/km
Pace
3
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
25:38
Time
08:38/km
Pace
182
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time

Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
18:47
Time
08:22/km
Pace
172
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
27:18
Time
09:22/km
Pace
172
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
22:26
Time
10:10/km
Pace
106
Calories
Morning Run