M.Phuong
Tham gia: 10/08/2020
230
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,2km
Distance
18:47
Time
08:22/km
Pace
172
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
27:18
Time
09:22/km
Pace
172
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
22:26
Time
10:10/km
Pace
106
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
24:37
Time
09:18/km
Pace
128
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
24:46
Time
10:16/km
Pace
132
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
52:22
Time
08:02/km
Pace
412
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
33:22
Time
08:04/km
Pace
267
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
50:04
Time
08:07/km
Pace
377
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
39:21
Time
08:55/km
Pace
225
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
38:42
Time
08:37/km
Pace
273
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
50:05
Time
08:12/km
Pace
403
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
45:07
Time
10:28/km
Pace
214
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
43:34
Time
08:43/km
Pace
316
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
21:43
Time
08:20/km
Pace
146
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
20:07
Time
08:10/km
Pace
143
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
30:05
Time
08:36/km
Pace
236
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time

Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
28:06
Time
08:33/km
Pace
229
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
26:08
Time
07:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
15:00
Time
07:11/km
Pace
115
Calories
Morning Run