Minh Tạ
Tham gia: 30/04/2022
37
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
everyone
1,9km
Distance
19:16
Time
10:03/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
4,2km
Distance
30:38
Time
07:18/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
2,2km
Distance
23:09
Time
10:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
3,0km
Distance
31:09
Time
10:25/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,9km
Distance
21:33
Time
11:04/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
2,0km
Distance
22:09
Time
11:20/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,9km
Distance
24:04
Time
12:41/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
2,6km
Distance
28:04
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
2,2km
Distance
25:28
Time
11:28/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
1,8km
Distance
27:41
Time
15:43/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
3,9km
Distance
40:24
Time
10:18/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
1,4km
Distance
15:10
Time
10:59/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
2,1km
Distance
22:42
Time
10:57/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
2,7km
Distance
27:48
Time
10:25/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
2,2km
Distance
08:42
Time
03:55/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
1,9km
Distance
10:48
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Lunch Walk
everyone
2,0km
Distance
11:13
Time
05:44/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Lunch Walk
everyone
3,1km
Distance
08:44
Time
02:47/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Lunch Walk
everyone
3,0km
Distance
27:43
Time
09:09/km
Pace
0
Calories
Lunch Walk
Evening Walk
everyone
2,9km
Distance
14:20
Time
04:57/km
Pace
0
Calories
Evening Walk