Hưng Mít
Tham gia: 30/09/2020
58
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
8,5km
Distance
01:07:43
Time
07:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
01:08:10
Time
09:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
01:00:18
Time
09:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Trở lại...
everyone
5,0km
Distance
37:40
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Trở lại...
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
02:32:35
Time
09:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
43:40
Time
08:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
36:03
Time
07:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
32:12
Time
07:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
32:42
Time
07:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
33:55
Time
07:42/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
34:33
Time
07:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
43:16
Time
08:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
36:09
Time
08:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
33:56
Time
07:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
45:16
Time
07:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Walk
everyone
0,6km
Distance
10:58
Time
18:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Cóc lết
everyone
12,0km
Distance
01:22:01
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Cóc lết
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
45:26
Time
06:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Giỗ Tổ
everyone
8,2km
Distance
54:48
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Giỗ Tổ
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
45:55
Time
07:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run