Thanh Thảo
Tham gia: 29/04/2022
32
Run
41
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Ride
everyone
12,3km
Distance
50:09
Time
14,8 km/h
Pace
122
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
17,7km
Distance
01:04:12
Time
16,5 km/h
Pace
163
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
16,0km
Distance
01:01:08
Time
15,7 km/h
Pace
163
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
8,0km
Distance
36:25
Time
13,2 km/h
Pace
73
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
9,8km
Distance
34:51
Time
16,8 km/h
Pace
105
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
8,2km
Distance
34:37
Time
14,2 km/h
Pace
76
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
06:02
Time
05:35/km
Pace
26
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
2,6km
Distance
13:54
Time
05:25/km
Pace
70
Calories
Lunch Run
Morning Ride
everyone
1,6km
Distance
06:59
Time
13,3 km/h
Pace
51
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
12,5km
Distance
43:57
Time
17,1 km/h
Pace
109
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
10,8km
Distance
40:14
Time
16,2 km/h
Pace
94
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
8,3km
Distance
34:34
Time
14,4 km/h
Pace
76
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
13,1km
Distance
56:11
Time
14 km/h
Pace
152
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
5,1km
Distance
19:28
Time
15,8 km/h
Pace
55
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
10,8km
Distance
39:52
Time
16,3 km/h
Pace
128
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
6,3km
Distance
27:11
Time
13,9 km/h
Pace
66
Calories
Morning Ride
Evening Walk
everyone
3,2km
Distance
32:41
Time
10:07/km
Pace
150
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
4,6km
Distance
51:06
Time
11:12/km
Pace
182
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
3,5km
Distance
46:17
Time
13:21/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
5,2km
Distance
54:24
Time
10:26/km
Pace
232
Calories
Evening Walk