Trường Tuấn Võ Nguyễn
Tham gia: 05/08/2020
269
Run
17
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
10,5km
Distance
01:10:17
Time
06:40/km
Pace
726
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:00:20
Time
06:43/km
Pace
624
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
58:45
Time
06:44/km
Pace
614
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
10:05
Time
07:32/km
Pace
94
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
01:12:53
Time
07:29/km
Pace
671
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,8km
Distance
01:36:25
Time
07:31/km
Pace
885
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:20:43
Time
07:32/km
Pace
738
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,3km
Distance
01:19:22
Time
08:33/km
Pace
643
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:29:58
Time
08:32/km
Pace
727
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
01:08:06
Time
08:42/km
Pace
546
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
01:43:31
Time
09:56/km
Pace
728
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
17,2km
Distance
01:25:17
Time
04:58/km
Pace
1184
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:01:21
Time
06:01/km
Pace
711
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,9km
Distance
01:11:36
Time
05:59/km
Pace
824
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
57:57
Time
05:26/km
Pace
736
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,8km
Distance
01:17:38
Time
06:03/km
Pace
885
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:31:41
Time
06:00/km
Pace
1052
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:05:53
Time
05:26/km
Pace
835
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,2km
Distance
01:01:15
Time
06:01/km
Pace
703
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:08:06
Time
05:55/km
Pace
796
Calories
Morning Run