PHAN NGA
Tham gia: 01/09/2020
269
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
followers_only
4,9km
Distance
49:57
Time
10:10/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
followers_only
3,4km
Distance
38:58
Time
11:19/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
01:00:53
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
59:04
Time
08:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
51:02
Time
07:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
45:23
Time
07:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
54:46
Time
07:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
51:10
Time
07:23/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,7km
Distance
01:14:24
Time
07:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,4km
Distance
03:14
Time
08:42/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,9km
Distance
13:36
Time
14:38/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,1km
Distance
24:23
Time
07:58/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
50:12
Time
07:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,9km
Distance
49:36
Time
07:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
4,2km
Distance
45:33
Time
10:51/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
09:04
Time
10:48/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
58:19
Time
07:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
53:42
Time
07:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
38:07
Time
07:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
10:58
Time
08:51/km
Pace
0
Calories
Morning Walk