Ngà Trần
Tham gia: 01/08/2023
69
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
13:59
Time
08:50/km
Pace
128
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
44:45
Time
08:24/km
Pace
429
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
3,5km
Distance
18:06
Time
05:11/km
Pace
282
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
53:38
Time
05:14/km
Pace
825
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,3km
Distance
13:31
Time
05:53/km
Pace
186
Calories
Night Run
Night Run
everyone
11,5km
Distance
58:04
Time
05:02/km
Pace
931
Calories
Night Run
Night Run
everyone
6,5km
Distance
32:02
Time
04:57/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,4km
Distance
16:10
Time
04:43/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
10,7km
Distance
54:02
Time
05:02/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
6,1km
Distance
33:36
Time
05:30/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
26:44
Time
05:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
37:59
Time
05:06/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Lunch Run
everyone
2,4km
Distance
12:48
Time
05:24/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
42:53
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
12:54
Time
04:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
39:08
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
23:33
Time
07:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
25:21
Time
04:51/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
30:29
Time
05:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,2km
Distance
06:55
Time
05:50/km
Pace
0
Calories
Night Run