Ngọc Thức Nguyễn
Tham gia: 25/04/2022
100
Run
3
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:07:35
Time
06:41/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:05:40
Time
06:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
43:47
Time
07:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:47
Time
06:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
12:58
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Chào Đà Nẵng
everyone
4,3km
Distance
28:53
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Chào Đà Nẵng
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
14:31
Time
12:07/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:31
Time
06:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,1km
Distance
01:11:31
Time
05:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:10
Time
06:06/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
8,1km
Distance
50:52
Time
06:17/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:04:13
Time
06:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,2km
Distance
14:12
Time
11:54/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Cho ngày nay, cho ngày mai … cho luôn ngày kia.🥵
everyone
30,0km
Distance
03:09:44
Time
06:19/km
Pace
0
Calories
Cho ngày nay, cho ngày mai … cho luôn ngày kia.🥵
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:50
Time
06:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:14:39
Time
06:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:13:57
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:43
Time
06:09/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:13:59
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
01:05:23
Time
06:29/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run