|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Trần Bảo Ngọc
Tham gia: 30/04/2020
Run
849
Ride
2
Swim
37

Thống kê

Hoạt động

Evening Run 18/06/2021 19:08
5,4km Distance
44:27 Time
08:09/km Pace
Evening Run
Evening Run 18/06/2021 19:08
5,4km Distance
45:24 Time
08:20/km Pace
Evening Run
Evening Run 17/06/2021 18:59
10,1km Distance
01:07:40 Time
06:41/km Pace
Evening Run
Evening Run 17/06/2021 18:59
10,1km Distance
01:07:40 Time
06:41/km Pace
Evening Run
Evening Run 16/06/2021 19:04
13,1km Distance
01:33:27 Time
07:06/km Pace
Evening Run
Evening Run 16/06/2021 19:04
13,2km Distance
01:33:27 Time
07:06/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 15/06/2021 17:31
13,1km Distance
01:31:02 Time
06:55/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 15/06/2021 17:31
13,1km Distance
01:31:02 Time
06:55/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 13/06/2021 15:15
30,0km Distance
03:00:14 Time
06:00/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 13/06/2021 15:15
30,0km Distance
03:00:14 Time
06:00/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 11/06/2021 17:45
12,7km Distance
01:31:14 Time
07:11/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 11/06/2021 17:45
12,7km Distance
01:31:14 Time
07:11/km Pace
Afternoon Run
Night Walk 10/06/2021 21:50
0,9km Distance
12:09 Time
13:29/km Pace
Night Walk
Afternoon Run 10/06/2021 17:33
12,3km Distance
01:23:24 Time
06:45/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 10/06/2021 17:33
12,3km Distance
01:23:24 Time
06:45/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 10/06/2021 06:22
11,1km Distance
01:05:46 Time
05:54/km Pace
Morning Run
Morning Run 10/06/2021 06:22
11,1km Distance
01:05:45 Time
05:54/km Pace
Morning Run
Evening Run 09/06/2021 18:19
17,2km Distance
01:55:33 Time
06:43/km Pace
Evening Run
Evening Run 09/06/2021 18:19
17,2km Distance
01:55:33 Time
06:43/km Pace
Evening Run
Morning Run 06/06/2021 05:47
4,0km Distance
24:48 Time
06:09/km Pace
Morning Run