HuyND-KD1
Tham gia: 03/10/2023
79
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
10,9km
Distance
01:24:39
Time
07:45/km
Pace
773
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,8km
Distance
01:30:22
Time
08:24/km
Pace
739
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,2km
Distance
47:24
Time
06:32/km
Pace
559
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
10,7km
Distance
01:25:18
Time
07:58/km
Pace
747
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
10,6km
Distance
01:37:55
Time
09:15/km
Pace
720
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:24:53
Time
08:18/km
Pace
716
Calories
Evening Run
Afternoon Ride
everyone
9,3km
Distance
41:34
Time
13,4 km/h
Pace
257
Calories
Afternoon Ride
Lunch Run
everyone
4,5km
Distance
54:47
Time
12:14/km
Pace
290
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
4,5km
Distance
01:01:33
Time
13:48/km
Pace
299
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
9,0km
Distance
54:11
Time
10 km/h
Pace
315
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:22:22
Time
08:03/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
10,0km
Distance
01:31:25
Time
09:06/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
21,5km
Distance
02:25:58
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
06:20
Time
06:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
32:38
Time
06:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
43:51
Time
06:59/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
48:30
Time
07:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
01:31:32
Time
08:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
02:30:55
Time
07:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
45:11
Time
09:00/km
Pace
0
Calories
Evening Run