Hảo Nguyễn
Tham gia: 03/07/2023
88
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,3km
Distance
38:06
Time
07:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
49:39
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
48:24
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
51:32
Time
07:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
50:12
Time
07:05/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
6,7km
Distance
49:32
Time
07:22/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
17,8km
Distance
02:50:55
Time
09:37/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
39:05
Time
07:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
40:35
Time
07:17/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
39:05
Time
07:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
49:56
Time
07:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
37:38
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
53:03
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:10:29
Time
06:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
26:27
Time
06:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
51:11
Time
06:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
52:54
Time
07:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
36:04
Time
07:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
41:44
Time
07:34/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
43:18
Time
07:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run