Huynh
Tham gia: 28/09/2020
169
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
2,1km
Distance
21:35
Time
10:25/km
Pace
179
Calories
Evening Run
Phát sinh
everyone
2,4km
Distance
38:20
Time
15:57/km
Pace
206
Calories
Phát sinh
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
47:46
Time
09:23/km
Pace
438
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
39:45
Time
18:36/km
Pace
187
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
30:26
Time
11:39/km
Pace
222
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
07:52
Time
03:25/km
Pace
192
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
01:09:07
Time
08:29/km
Pace
684
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
32:32
Time
07:45/km
Pace
352
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
18:42
Time
07:30/km
Pace
221
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
36:37
Time
13:53/km
Pace
221
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:33:52
Time
10:23/km
Pace
772
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
36:53
Time
07:18/km
Pace
422
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
22:06
Time
07:26/km
Pace
256
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
0,1km
Distance
00:43
Time
05:09/km
Pace
13
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
14:21
Time
06:56/km
Pace
184
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
01:11:46
Time
10:51/km
Pace
561
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
30:34
Time
10:07/km
Pace
255
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
53:32
Time
10:02/km
Pace
455
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
22:28
Time
07:47/km
Pace
254
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,7km
Distance
33:15
Time
08:52/km
Pace
314
Calories
Evening Run