Huynh
Tham gia: 28/09/2020
172
Run
7
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
14,2km
Distance
45:27
Time
18,7 km/h
Pace
198
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
17,8km
Distance
01:03:29
Time
16,8 km/h
Pace
254
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
12,9km
Distance
44:31
Time
17,4 km/h
Pace
179
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
18,6km
Distance
01:21:02
Time
13,8 km/h
Pace
396
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
32:15
Time
07:35/km
Pace
357
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
22:33
Time
07:16/km
Pace
261
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
35:23
Time
08:15/km
Pace
362
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
5,7km
Distance
19:33
Time
17,6 km/h
Pace
89
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
13,0km
Distance
52:01
Time
15 km/h
Pace
185
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
16,1km
Distance
58:58
Time
16,4 km/h
Pace
271
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
21:35
Time
10:25/km
Pace
179
Calories
Evening Run
Phát sinh
everyone
2,4km
Distance
38:20
Time
15:57/km
Pace
206
Calories
Phát sinh
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
47:46
Time
09:23/km
Pace
438
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
39:45
Time
18:36/km
Pace
187
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
30:26
Time
11:39/km
Pace
222
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,3km
Distance
07:52
Time
03:25/km
Pace
192
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
01:09:07
Time
08:29/km
Pace
684
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
32:32
Time
07:45/km
Pace
352
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
18:42
Time
07:30/km
Pace
221
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
36:37
Time
13:53/km
Pace
221
Calories
Evening Run