Nguyễn Mạnh Lân
Tham gia: 18/02/2021
196
Run
20
Run
22
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
19,7km
Distance
02:17:11
Time
06:58/km
Pace
1170
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:06:03
Time
05:48/km
Pace
585
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,3km
Distance
01:07:19
Time
05:57/km
Pace
632
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
9,4km
Distance
57:21
Time
06:04/km
Pace
469
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
9,2km
Distance
54:18
Time
05:52/km
Pace
492
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
18,0km
Distance
02:17:20
Time
07:37/km
Pace
1023
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
17,2km
Distance
02:14:42
Time
07:51/km
Pace
1153
Calories
Morning Run
Afternoon Activity
everyone
57
Phút
Afternoon Activity
Morning Run
everyone
18,5km
Distance
01:39:43
Time
05:22/km
Pace
973
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:07:35
Time
05:51/km
Pace
486
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:09:06
Time
05:54/km
Pace
556
Calories
Morning Run
Morning Swim
everyone
1,0km
Distance
28:31
Time
02:51/100m
Pace
68
Calories
Morning Swim
Night Run
everyone
51,0km
Distance
06:32:15
Time
07:41/km
Pace
2970
Calories
Night Run
Morning Swim
everyone
1,1km
Distance
32:02
Time
02:54/100m
Pace
97
Calories
Morning Swim
Morning Run
everyone
13,5km
Distance
01:17:58
Time
05:46/km
Pace
608
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,2km
Distance
01:32:54
Time
05:43/km
Pace
763
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,6km
Distance
02:49:06
Time
08:13/km
Pace
1233
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
25,8km
Distance
03:10:59
Time
07:23/km
Pace
1532
Calories
Morning Run
Morning Swim
everyone
1,0km
Distance
30:42
Time
03:04/100m
Pace
80
Calories
Morning Swim
Morning Run
everyone
15,8km
Distance
01:31:48
Time
05:48/km
Pace
659
Calories
Morning Run