Nguyễn Mạnh Lân
Tham gia: 18/02/2021
347
Run
20
Run
23
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
12,9km
Distance
01:09:22
Time
05:22/km
Pace
823
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
31,7km
Distance
02:48:23
Time
05:18/km
Pace
1275
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,3km
Distance
58:33
Time
05:10/km
Pace
728
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
19,4km
Distance
01:29:45
Time
04:37/km
Pace
1244
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,5km
Distance
39:35
Time
05:14/km
Pace
485
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,7km
Distance
40:09
Time
05:12/km
Pace
491
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,1km
Distance
58:32
Time
05:16/km
Pace
706
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,2km
Distance
54:33
Time
05:22/km
Pace
646
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
26,9km
Distance
02:16:23
Time
05:04/km
Pace
1123
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
8,8km
Distance
47:37
Time
05:25/km
Pace
564
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
54:25
Time
05:21/km
Pace
644
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:02:42
Time
05:31/km
Pace
428
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
17,7km
Distance
01:21:22
Time
04:35/km
Pace
1131
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
50:24
Time
05:17/km
Pace
608
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,2km
Distance
01:02:57
Time
05:08/km
Pace
785
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
48:56
Time
05:09/km
Pace
605
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
11,6km
Distance
01:01:33
Time
05:19/km
Pace
736
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
27,3km
Distance
02:19:49
Time
05:07/km
Pace
970
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:00:45
Time
05:19/km
Pace
451
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:01:52
Time
05:07/km
Pace
778
Calories
Afternoon Run