Hà Hương Dung
Tham gia: 30/04/2022
48
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
everyone
6,0km
Distance
58:58
Time
09:46/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,9km
Distance
32:28
Time
08:17/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
3,9km
Distance
32:47
Time
08:20/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
14:51
Time
06:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
1,6km
Distance
25:47
Time
15:57/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
3,0km
Distance
33:07
Time
10:57/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
1,5km
Distance
15:55
Time
10:24/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
01:24
Time
29:11/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
06:15
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,9km
Distance
15:06
Time
05:15/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Walk
everyone
2,2km
Distance
26:34
Time
12:19/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
4,7km
Distance
43:11
Time
09:14/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
0,9km
Distance
12:07
Time
13:34/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Walk
everyone
2,0km
Distance
19:17
Time
09:29/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,4km
Distance
05:50
Time
16:36/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Ride
everyone
0,0km
Distance
00:05
Time
18,8 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Morning Walk
everyone
4,3km
Distance
44:32
Time
10:28/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
2,7km
Distance
26:49
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,0km
Distance
00:04
Time
02:15/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,6km
Distance
08:04
Time
14:19/km
Pace
0
Calories
Evening Walk