Thủy Nguyễn
Tham gia: 11/02/2021
712
Run
69
Run
7
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,9km
Distance
40:56
Time
05:57/km
Pace
430
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
40:09
Time
17:57/km
Pace
116
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
01:43:38
Time
06:44/km
Pace
947
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
13:42
Time
54:38/km
Pace
29
Calories
Evening Run
Afternoon Ride
everyone
2,5km
Distance
35:55
Time
4,1 km/h
Pace
105
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
14:14
Time
20:50/km
Pace
56
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
43:06
Time
06:00/km
Pace
464
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:56
Time
06:01/km
Pace
624
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
17:54
Time
26:22/km
Pace
56
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
12,3km
Distance
01:05:57
Time
05:20/km
Pace
781
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
0,9km
Distance
26:09
Time
2 km/h
Pace
68
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
7,2km
Distance
40:53
Time
05:40/km
Pace
454
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,8km
Distance
22:42
Time
28:17/km
Pace
65
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
2,3km
Distance
10:49
Time
12,8 km/h
Pace
21
Calories
Evening Ride
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
59:37
Time
05:56/km
Pace
631
Calories
Evening Run
Morning Swim
everyone
1,1km
Distance
36:55
Time
02:49/100m
Pace
254
Calories
Morning Swim
Evening Run
everyone
11,0km
Distance
57:42
Time
05:13/km
Pace
690
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
09:05
Time
19:22/km
Pace
44
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,6km
Distance
12:25
Time
22:29/km
Pace
38
Calories
Evening Run
Evening Ride
everyone
2,4km
Distance
34:32
Time
4,2 km/h
Pace
60
Calories
Evening Ride