Thủy Nguyễn
Tham gia: 11/02/2021
980
Run
105
Run
29
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
20,5km
Distance
02:05:54
Time
06:09/km
Pace
1325
Calories
Morning Run
Evening WeightTraining
everyone
17
Phút
Evening WeightTraining
Evening WeightTraining
everyone
10
Phút
Evening WeightTraining
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:09:58
Time
06:17/km
Pace
709
Calories
Morning Run
Afternoon WeightTraining
everyone
28
Phút
Afternoon WeightTraining
Morning Run
everyone
14,2km
Distance
01:18:23
Time
05:30/km
Pace
875
Calories
Morning Run
Afternoon WeightTraining
everyone
11
Phút
Afternoon WeightTraining
Afternoon WeightTraining
everyone
23
Phút
Afternoon WeightTraining
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:08:49
Time
06:11/km
Pace
687
Calories
Morning Run
Night WeightTraining
everyone
4
Phút
Night WeightTraining
Evening WeightTraining
everyone
11
Phút
Evening WeightTraining
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:29:17
Time
07:09/km
Pace
779
Calories
Morning Run
Evening WeightTraining
everyone
17
Phút
Evening WeightTraining
Afternoon WeightTraining
everyone
16
Phút
Afternoon WeightTraining
Afternoon WeightTraining
everyone
11
Phút
Afternoon WeightTraining
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
01:02:12
Time
07:35/km
Pace
505
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
25:59
Time
07:08/km
Pace
225
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
42,2km
Distance
04:24:33
Time
06:15/km
Pace
2205
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
30:32
Time
05:40/km
Pace
350
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
55:28
Time
06:15/km
Pace
515
Calories
Morning Run