Thủy Nguyễn
Tham gia: 11/02/2021
362
Run
9
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
40:41
Time
20:19/km
Pace
98
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:28:31
Time
07:17/km
Pace
750
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
41:04
Time
31:09/km
Pace
163
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
0,8km
Distance
09:41
Time
12:39/km
Pace
60
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
01:46:13
Time
06:37/km
Pace
1004
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
0,5km
Distance
17:08
Time
35:32/km
Pace
63
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
52:26
Time
05:46/km
Pace
551
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:00:35
Time
06:43/km
Pace
490
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,7km
Distance
21:29
Time
29:11/km
Pace
111
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
57:34
Time
06:22/km
Pace
522
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
11:56
Time
36:18/km
Pace
36
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,7km
Distance
25:17
Time
37:12/km
Pace
102
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
38:59
Time
06:25/km
Pace
374
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
15,0km
Distance
01:36:53
Time
06:27/km
Pace
822
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,6km
Distance
15:16
Time
26:37/km
Pace
50
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,2km
Distance
30:32
Time
25:08/km
Pace
131
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
0,9km
Distance
31:44
Time
33:56/km
Pace
106
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,3km
Distance
13:14
Time
43:10/km
Pace
44
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
45:46
Time
35:27/km
Pace
192
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
54:42
Time
06:04/km
Pace
585
Calories
Morning Run