Thủy Nguyễn
Tham gia: 11/02/2021
507
Run
16
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
10,3km
Distance
01:05:49
Time
06:25/km
Pace
530
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
59:41
Time
04:57/km
Pace
700
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
53:00
Time
05:17/km
Pace
601
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
52:30
Time
05:13/km
Pace
585
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
58:24
Time
05:50/km
Pace
507
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
12,0km
Distance
01:09:35
Time
05:47/km
Pace
626
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:54
Time
06:03/km
Pace
538
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
17,3km
Distance
01:36:17
Time
05:33/km
Pace
971
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
28:44
Time
05:37/km
Pace
252
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
24,3km
Distance
02:18:08
Time
05:40/km
Pace
1154
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
44:42
Time
06:22/km
Pace
431
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:03:07
Time
05:38/km
Pace
675
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
11,2km
Distance
01:02:01
Time
05:33/km
Pace
638
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
11,1km
Distance
59:11
Time
05:19/km
Pace
652
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,2km
Distance
01:00:35
Time
05:24/km
Pace
677
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
01:05:40
Time
05:57/km
Pace
672
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
46:09
Time
06:29/km
Pace
415
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
01:54:52
Time
05:40/km
Pace
1179
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,5km
Distance
01:20:14
Time
05:33/km
Pace
852
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
40:52
Time
05:46/km
Pace
422
Calories
Evening Run