Nguyễn Thị Hạnh Nguyên
Tham gia: 22/01/2020
448
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
1,2km
Distance
14:50
Time
12:25/km
Pace
53
Calories
Morning Run
Evening run
everyone
4,9km
Distance
01:12:16
Time
14:41/km
Pace
250
Calories
Evening run
Night Run
everyone
1,5km
Distance
19:09
Time
12:56/km
Pace
75
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,8km
Distance
59:58
Time
10:20/km
Pace
274
Calories
Evening Run
Morning
everyone
1,1km
Distance
10:39
Time
10:03/km
Pace
47
Calories
Morning
Evening Run
everyone
6,5km
Distance
01:13:55
Time
11:23/km
Pace
309
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,9km
Distance
49:02
Time
10:03/km
Pace
229
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,5km
Distance
01:28:46
Time
10:28/km
Pace
395
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
7,9km
Distance
01:25:30
Time
10:49/km
Pace
361
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
01:02:34
Time
11:44/km
Pace
245
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
11:05
Time
10:48/km
Pace
46
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,2km
Distance
01:04:28
Time
10:27/km
Pace
296
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,1km
Distance
14:21
Time
13:19/km
Pace
48
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,1km
Distance
01:28:58
Time
11:01/km
Pace
390
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
38:35
Time
10:37/km
Pace
172
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,7km
Distance
01:05:58
Time
09:52/km
Pace
323
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,9km
Distance
55:39
Time
11:15/km
Pace
227
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
01:00:10
Time
10:55/km
Pace
266
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
29:58
Time
11:24/km
Pace
125
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
23:55
Time
10:32/km
Pace
102
Calories
Evening Run