Nguyễn Phương Thảo
Tham gia: 29/04/2022
31
Run
6
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
1,1km
Distance
10:07
Time
09:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,9km
Distance
30:24
Time
10:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,6km
Distance
13:42
Time
08:44/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
26:48
Time
15:25/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
07:42
Time
07:11/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,6km
Distance
17:03
Time
10:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,9km
Distance
07:21
Time
07:44/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,8km
Distance
23:11
Time
08:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Ride
everyone
6,1km
Distance
53:28
Time
6,8 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
37:05
Time
10:17/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
only_me
0,7km
Distance
10:37
Time
16:19/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,5km
Distance
31:58
Time
12:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
35:19
Time
13:49/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
24:50
Time
08:07/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
21:19
Time
12:37/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
1,7km
Distance
26:13
Time
15:34/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,4km
Distance
35:28
Time
14:31/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
2,3km
Distance
24:47
Time
10:41/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Evening Run
everyone
0,7km
Distance
04:21
Time
06:39/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
26:32
Time
12:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run