Nguyễn Thị Liên
Tham gia: 24/05/2020
374
Run
46
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
01:16
Time
476:11/km
Pace
3
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
45:34
Time
06:14/km
Pace
410
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
46:55
Time
05:56/km
Pace
448
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:11
Time
06:07/km
Pace
570
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
59:19
Time
05:56/km
Pace
546
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:26
Time
06:09/km
Pace
556
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
40:26
Time
06:04/km
Pace
366
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,3km
Distance
44:24
Time
06:04/km
Pace
400
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,3km
Distance
42:02
Time
05:45/km
Pace
388
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
18,0km
Distance
02:04:09
Time
06:53/km
Pace
1004
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
35:41
Time
06:25/km
Pace
309
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:10:02
Time
06:25/km
Pace
1130
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
7,2km
Distance
45:44
Time
06:23/km
Pace
387
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
26,7km
Distance
02:36:47
Time
05:52/km
Pace
1607
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
7,1km
Distance
45:06
Time
06:23/km
Pace
432
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
0,0km
Distance
00:06
Time

Pace
0
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
3,3km
Distance
17:54
Time
05:30/km
Pace
727
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
06:37:05
Time
38:29/km
Pace
1698
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
1,6km
Distance
09:46
Time
9,7 km/h
Pace
99
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
54:22
Time
06:00/km
Pace
522
Calories
Morning Run