Nguyễn Thị Liên
Tham gia: 24/05/2020
319
Run
34
Run
2
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Activity
everyone
37
Phút
Morning Activity
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
21:20
Time

Pace
72
Calories
Morning Ride
Morning Activity
everyone
40
Phút
Morning Activity
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
20:04
Time

Pace
76
Calories
Morning Ride
Morning Activity
everyone
42
Phút
Morning Activity
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
30:02
Time

Pace
127
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
40:02
Time

Pace
151
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
01:00:49
Time
07:36/km
Pace
430
Calories
Morning Run
Morning Activity
everyone
35
Phút
Morning Activity
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
20:39
Time

Pace
94
Calories
Morning Ride
Morning Activity
everyone
40
Phút
Morning Activity
Morning Activity
everyone
42
Phút
Morning Activity
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
28:22
Time

Pace
91
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
16:02
Time

Pace
85
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
01:05:14
Time

Pace
192
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
22:31
Time
07:45/km
Pace
135
Calories
Morning Run
Morning Activity
everyone
20
Phút
Morning Activity
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
20:00
Time

Pace
79
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
20:04
Time

Pace
104
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
16:09
Time

Pace
94
Calories
Morning Ride