Phạm Nguyên
Tham gia: 20/02/2021
146
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
7,8km
Distance
48:04
Time
06:11/km
Pace
453
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
36:34
Time
05:44/km
Pace
347
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,2km
Distance
36:34
Time
05:52/km
Pace
353
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
39:18
Time
06:14/km
Pace
363
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
36:01
Time
05:40/km
Pace
324
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
39:22
Time
06:05/km
Pace
343
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
37:30
Time
06:29/km
Pace
342
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
46:05
Time
06:15/km
Pace
414
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
36:58
Time
06:23/km
Pace
324
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
35:08
Time
06:40/km
Pace
309
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
39:44
Time
06:28/km
Pace
337
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
32:11
Time
06:11/km
Pace
298
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
32:47
Time
06:29/km
Pace
298
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
32:41
Time
06:25/km
Pace
302
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,3km
Distance
25:42
Time
05:57/km
Pace
256
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
22:31
Time
06:13/km
Pace
222
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
22:20
Time
06:18/km
Pace
201
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
30:08
Time
06:24/km
Pace
292
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
19:57
Time
06:02/km
Pace
206
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
18:04
Time
05:51/km
Pace
178
Calories
Evening Run