Phạm Nguyên
Tham gia: 20/02/2021
133
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
32:41
Time
06:25/km
Pace
302
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,3km
Distance
25:42
Time
05:57/km
Pace
256
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
22:31
Time
06:13/km
Pace
222
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
22:20
Time
06:18/km
Pace
201
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
30:08
Time
06:24/km
Pace
292
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
19:57
Time
06:02/km
Pace
206
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
18:04
Time
05:51/km
Pace
178
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,8km
Distance
22:33
Time
05:54/km
Pace
247
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,6km
Distance
30:28
Time
06:35/km
Pace
311
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,0km
Distance
24:01
Time
05:56/km
Pace
265
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
16:09
Time
06:07/km
Pace
176
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
58:49
Time
05:32/km
Pace
565
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
1,6km
Distance
22:07
Time
13:35/km
Pace
143
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
35:21
Time
05:48/km
Pace
358
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
58:03
Time
05:29/km
Pace
513
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
12:57
Time
10:51/km
Pace
79
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
2,5km
Distance
31:22
Time
12:38/km
Pace
124
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
36:38
Time
05:59/km
Pace
302
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
1,6km
Distance
16:55
Time
10:45/km
Pace
104
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
42:23
Time
05:44/km
Pace
415
Calories
Afternoon Run