Nguyễn Văn Lộc
Tham gia: 22/05/2020
520
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,0km
Distance
38:10
Time
06:21/km
Pace
370
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
53:36
Time
06:30/km
Pace
507
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
42:18
Time
06:39/km
Pace
392
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
49:07
Time
06:07/km
Pace
494
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
50:02
Time
06:11/km
Pace
498
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
47:06
Time
06:04/km
Pace
478
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,7km
Distance
55:07
Time
06:22/km
Pace
533
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
32:53
Time
06:55/km
Pace
294
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
30:10
Time
06:34/km
Pace
284
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:03:37
Time
05:59/km
Pace
653
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
19,7km
Distance
01:51:27
Time
05:39/km
Pace
1318
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
30:13
Time
10:01/km
Pace
186
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
59:56
Time
05:59/km
Pace
617
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
39:24
Time
05:55/km
Pace
411
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
57:10
Time
05:40/km
Pace
622
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
36:47
Time
05:03/km
Pace
448
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:07:29
Time
05:45/km
Pace
722
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
29:41
Time
05:50/km
Pace
314
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
22:35
Time
05:39/km
Pace
248
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
47:15
Time
06:03/km
Pace
481
Calories
Morning Run