Nguyễn Văn Lộc
Tham gia: 22/05/2020
406
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
4,1km
Distance
30:05
Time
07:21/km
Pace
252
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
33:11
Time
07:06/km
Pace
288
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
26:19
Time
06:42/km
Pace
242
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:14:33
Time
06:58/km
Pace
659
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
38:56
Time
06:05/km
Pace
394
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
44:07
Time
06:12/km
Pace
438
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
33:05
Time
05:09/km
Pace
395
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
39:33
Time
06:09/km
Pace
396
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
42:04
Time
06:56/km
Pace
374
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
22:38
Time
05:38/km
Pace
247
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
15:01
Time
04:55/km
Pace
188
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
36:33
Time
05:44/km
Pace
392
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
14:15
Time
05:19/km
Pace
165
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:03:42
Time
05:40/km
Pace
690
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,1km
Distance
24:42
Time
05:59/km
Pace
254
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
23:04
Time
05:45/km
Pace
247
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
29:47
Time
07:25/km
Pace
262
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
55:17
Time
05:28/km
Pace
621
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
23:35
Time
06:02/km
Pace
240
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
59:17
Time
05:17/km
Pace
690
Calories
Morning Run