Nguyễn Văn Lộc
Tham gia: 22/05/2020
133
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,6km
Distance
31:36
Time
12:16/km
Pace
95
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
13:04
Time
06:29/km
Pace
108
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
08:01
Time
124:22/km
Pace
2
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:18:19
Time
05:12/km
Pace
805
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:10:16
Time
05:21/km
Pace
700
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
57:38
Time
05:39/km
Pace
538
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:02:15
Time
05:34/km
Pace
586
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
20,1km
Distance
01:57:46
Time
05:51/km
Pace
1049
Calories
Afternoon Run
Morning Ride
everyone
20,1km
Distance
57:50
Time
20,9 km/h
Pace
449
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
16,1km
Distance
01:29:03
Time
05:32/km
Pace
852
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:08:06
Time
05:39/km
Pace
641
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
43:50
Time
05:25/km
Pace
422
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:03:35
Time
05:36/km
Pace
607
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
12,0km
Distance
01:14:05
Time
06:09/km
Pace
633
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:11:53
Time
05:54/km
Pace
647
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:01:40
Time
05:32/km
Pace
593
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
47:25
Time
05:44/km
Pace
436
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,8km
Distance
58:04
Time
05:54/km
Pace
523
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:00:14
Time
05:27/km
Pace
590
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:02:42
Time
05:51/km
Pace
567
Calories
Morning Run