Nguyễn Văn Lộc
Tham gia: 22/05/2020
461
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
16,1km
Distance
01:32:26
Time
05:44/km
Pace
991
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
36:26
Time
05:02/km
Pace
444
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:00:31
Time
05:28/km
Pace
683
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
12:59
Time
06:28/km
Pace
124
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:05:09
Time
05:50/km
Pace
689
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
38:00
Time
05:58/km
Pace
393
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:48:34
Time
10:03/km
Pace
670
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
22:34
Time
05:36/km
Pace
248
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
57:27
Time
05:41/km
Pace
623
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
01:14:53
Time
06:47/km
Pace
680
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
42,2km
Distance
04:55:20
Time
06:59/km
Pace
2608
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
21,3km
Distance
01:57:45
Time
05:31/km
Pace
1320
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
56:04
Time
05:05/km
Pace
677
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
29:52
Time
05:46/km
Pace
321
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
18,6km
Distance
01:37:25
Time
05:14/km
Pace
1143
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:09:01
Time
05:41/km
Pace
749
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
01:58:16
Time
05:35/km
Pace
1304
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,7km
Distance
01:33:00
Time
05:34/km
Pace
1029
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,6km
Distance
43:10
Time
06:35/km
Pace
409
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
56:23
Time
05:37/km
Pace
623
Calories
Morning Run