Nguyễn Văn Lộc
Tham gia: 22/05/2020
336
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
7,0km
Distance
39:06
Time
05:35/km
Pace
432
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,1km
Distance
46:27
Time
05:43/km
Pace
501
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,8km
Distance
35:50
Time
06:10/km
Pace
358
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
38:42
Time
05:48/km
Pace
412
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
26:23
Time
06:12/km
Pace
263
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
59:49
Time
05:49/km
Pace
633
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
29:49
Time
12:33/km
Pace
147
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
26:00
Time
07:08/km
Pace
226
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,2km
Distance
43:14
Time
06:01/km
Pace
442
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
42:34
Time
05:57/km
Pace
441
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
41:57
Time
05:55/km
Pace
438
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:03:57
Time
05:40/km
Pace
695
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
30:38
Time
05:12/km
Pace
364
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
43:21
Time
05:11/km
Pace
514
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,1km
Distance
43:35
Time
06:09/km
Pace
437
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
38:09
Time
05:59/km
Pace
392
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
56:52
Time
05:10/km
Pace
679
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
33:57
Time
05:38/km
Pace
371
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
40:50
Time
06:10/km
Pace
413
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,8km
Distance
01:48
Time
02:18/km
Pace
51
Calories
Morning Run