Nhan Brian
Tham gia: 24/04/2020
449
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
7,7km
Distance
43:46
Time
05:42/km
Pace
607
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
45:31
Time
07:34/km
Pace
499
Calories
Morning Run
Evening Workout
everyone
0,0km
Distance
01:44:17
Time

Pace
498
Calories
Evening Workout
Evening Run
everyone
6,4km
Distance
41:21
Time
06:30/km
Pace
464
Calories
Evening Run
Evening Workout
everyone
0,0km
Distance
02:39:46
Time

Pace
511
Calories
Evening Workout
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
48:53
Time
06:56/km
Pace
495
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
18,1km
Distance
01:55:29
Time
06:23/km
Pace
1363
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,5km
Distance
50:19
Time
07:46/km
Pace
450
Calories
Evening Run
Evening Workout
everyone
0,0km
Distance
02:05:54
Time

Pace
532
Calories
Evening Workout
Morning Run
everyone
14,2km
Distance
01:38:24
Time
06:56/km
Pace
1130
Calories
Morning Run
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
02:14:59
Time

Pace
617
Calories
Afternoon Activity
Morning Run
everyone
8,4km
Distance
55:02
Time
06:32/km
Pace
698
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
02:08:10
Time

Pace
594
Calories
Evening Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
02:02:18
Time

Pace
568
Calories
Afternoon Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
02:29:55
Time

Pace
615
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
01:54:45
Time

Pace
507
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
02:37:35
Time

Pace
752
Calories
Evening Activity
Morning Run
everyone
3,8km
Distance
23:15
Time
06:12/km
Pace
299
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
02:22:31
Time

Pace
600
Calories
Evening Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
34:46
Time

Pace
209
Calories
Morning Activity