Nhan Brian
Tham gia: 24/04/2020
505
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
16,3km
Distance
01:42:11
Time
06:16/km
Pace
1233
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:02:44
Time
05:45/km
Pace
796
Calories
Morning Run
Evening Workout
everyone
0,0km
Distance
02:02:58
Time

Pace
563
Calories
Evening Workout
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
44:13
Time
06:18/km
Pace
494
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
15,2km
Distance
01:30:42
Time
05:58/km
Pace
1131
Calories
Afternoon Run
Afternoon Workout
everyone
0,0km
Distance
02:48:02
Time

Pace
742
Calories
Afternoon Workout
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
45:08
Time
09:00/km
Pace
508
Calories
Evening Run
Evening Workout
everyone
0,0km
Distance
02:09:43
Time

Pace
566
Calories
Evening Workout
Evening Run
everyone
7,8km
Distance
01:11:39
Time
09:12/km
Pace
608
Calories
Evening Run
Morning Workout
everyone
0,0km
Distance
53:21
Time

Pace
343
Calories
Morning Workout
Evening Workout
everyone
0,0km
Distance
01:48:50
Time

Pace
438
Calories
Evening Workout
Evening Workout
everyone
0,0km
Distance
02:10:32
Time

Pace
584
Calories
Evening Workout
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
58:00
Time
07:14/km
Pace
574
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
01:03:33
Time
06:26/km
Pace
720
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
8,5km
Distance
56:22
Time
06:35/km
Pace
610
Calories
Evening Run
Evening Workout
everyone
0,0km
Distance
02:27:50
Time

Pace
706
Calories
Evening Workout
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
32:52
Time
06:33/km
Pace
385
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
59:06
Time
05:44/km
Pace
722
Calories
Morning Run
Evening Workout
everyone
0,0km
Distance
02:38:05
Time

Pace
706
Calories
Evening Workout
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
38:48
Time
07:16/km
Pace
389
Calories
Evening Run