Nguyen M. Huu
Tham gia: 07/04/2022
17
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
01:34:47
Time
08:36/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
35:54
Time
10:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
01:15:31
Time
08:38/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,2km
Distance
01:10:36
Time
08:39/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
11,6km
Distance
01:47:44
Time
09:19/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
01:23:56
Time
09:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,6km
Distance
01:32:15
Time
08:41/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,1km
Distance
30:01
Time
09:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
9,7km
Distance
01:28:35
Time
09:08/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
8,4km
Distance
01:17:40
Time
09:17/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
29:59
Time
09:47/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
4,3km
Distance
40:46
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:36:59
Time
09:26/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
5,2km
Distance
01:01:14
Time
11:40/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,0km
Distance
38:04
Time
12:30/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,8km
Distance
23:25
Time
12:55/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
1,3km
Distance
15:46
Time
12:00/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk