|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Huy Nguyễn
Tham gia: 23/05/2020
Run
265
Ride
329
Swim
46

Thống kê

Hoạt động

Afternoon VirtualRide 03/08/2021 17:53
20,2km Distance
01:29:11 Time
13,6 km/h Pace
Afternoon VirtualRide
Afternoon VirtualRide 02/08/2021 17:15
20,7km Distance
01:33:11 Time
13,3 km/h Pace
Afternoon VirtualRide
Afternoon VirtualRide 31/07/2021 17:41
5,4km Distance
15:55 Time
20,5 km/h Pace
Afternoon VirtualRide
Afternoon VirtualRide 27/07/2021 17:30
12,6km Distance
27:54 Time
27,1 km/h Pace
Afternoon VirtualRide
Afternoon VirtualRide 26/07/2021 17:38
15,6km Distance
01:00:13 Time
15,5 km/h Pace
Afternoon VirtualRide
Afternoon VirtualRide 25/07/2021 16:53
30,1km Distance
02:03:07 Time
14,7 km/h Pace
Afternoon VirtualRide
Morning VirtualRide 25/07/2021 06:37
0,0km Distance
00:14 Time
11,9 km/h Pace
Morning VirtualRide
Afternoon VirtualRide 24/07/2021 15:34
17,8km Distance
39:16 Time
27,3 km/h Pace
Afternoon VirtualRide
Morning VirtualRide 24/07/2021 10:38
35,1km Distance
01:30:37 Time
23,2 km/h Pace
Morning VirtualRide
Evening VirtualRide 23/07/2021 18:43
10,4km Distance
39:38 Time
15,8 km/h Pace
Evening VirtualRide
Morning VirtualRide 22/07/2021 09:01
20,1km Distance
55:38 Time
21,6 km/h Pace
Morning VirtualRide
Afternoon VirtualRide 21/07/2021 17:36
30,0km Distance
01:46:14 Time
17 km/h Pace
Afternoon VirtualRide
Morning VirtualRide 21/07/2021 09:14
18,8km Distance
47:21 Time
23,8 km/h Pace
Morning VirtualRide
Evening VirtualRide 20/07/2021 19:17
25,6km Distance
01:45:26 Time
14,6 km/h Pace
Evening VirtualRide
Afternoon VirtualRide 20/07/2021 16:56
11,9km Distance
37:01 Time
19,3 km/h Pace
Afternoon VirtualRide
4,4km Distance
28:38 Time
06:28/km Pace
Mua đồ thiết yếu nha quí zị
Evening VirtualRide 19/07/2021 19:40
15,0km Distance
46:23 Time
19,4 km/h Pace
Evening VirtualRide
Evening VirtualRide 19/07/2021 18:49
15,1km Distance
48:38 Time
18,7 km/h Pace
Evening VirtualRide
Evening VirtualRide 18/07/2021 18:17
35,1km Distance
02:05:27 Time
16,8 km/h Pace
Evening VirtualRide
Evening VirtualRide 16/07/2021 18:52
30,0km Distance
01:43:04 Time
17,5 km/h Pace
Evening VirtualRide