Lê Minh Hải
Tham gia: 11/09/2020
556
Run
298
Run
5
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
6,1km
Distance
25:31
Time
14,4 km/h
Pace
214
Calories
Morning Ride
Night Ride
everyone
4,0km
Distance
15:49
Time
15,2 km/h
Pace
92
Calories
Night Ride
Evening Ride
everyone
4,6km
Distance
15:15
Time
18,2 km/h
Pace
114
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
6,2km
Distance
30:07
Time
12,3 km/h
Pace
163
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
11,1km
Distance
31:19
Time
21,3 km/h
Pace
185
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
6,6km
Distance
26:37
Time
14,9 km/h
Pace
134
Calories
Evening Ride
Morning ride
everyone
12,7km
Distance
37:09
Time
20,5 km/h
Pace
148
Calories
Morning ride
Morning ride
everyone
6,1km
Distance
19:00
Time
19,4 km/h
Pace
86
Calories
Morning ride
Morning walk
everyone
4,5km
Distance
39:35
Time
08:53/km
Pace
319
Calories
Morning walk
Morning Ride
everyone
12,7km
Distance
37:45
Time
20,2 km/h
Pace
197
Calories
Morning Ride
Afternoon Ride
everyone
6,0km
Distance
33:09
Time
10,9 km/h
Pace
120
Calories
Afternoon Ride
Evening Ride
everyone
3,0km
Distance
14:15
Time
12,5 km/h
Pace
57
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
6,0km
Distance
22:11
Time
16,2 km/h
Pace
100
Calories
Evening Ride
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
30:22
Time
06:50/km
Pace
269
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
9,8km
Distance
29:22
Time
20 km/h
Pace
181
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
12,1km
Distance
30:56
Time
23,5 km/h
Pace
271
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
12,3km
Distance
34:17
Time
21,6 km/h
Pace
236
Calories
Morning Ride
Lunch Ride
everyone
4,1km
Distance
14:55
Time
16,6 km/h
Pace
89
Calories
Lunch Ride
Morning Ride
everyone
4,1km
Distance
14:07
Time
17,6 km/h
Pace
102
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
12,5km
Distance
32:43
Time
22,9 km/h
Pace
258
Calories
Morning Ride