Vương Minh Phúc
Tham gia: 29/04/2022
235
Run
6
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Walk
everyone
1,0km
Distance
12:16
Time
11:56/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
6,4km
Distance
01:16:12
Time
11:50/km
Pace
330
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
5,3km
Distance
01:03:52
Time
12:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
5,3km
Distance
01:08:04
Time
12:50/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
7,1km
Distance
01:18:25
Time
11:04/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
4,6km
Distance
58:12
Time
12:31/km
Pace
208
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
6,3km
Distance
01:30:23
Time
14:16/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
7,2km
Distance
01:14:56
Time
10:20/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
3,4km
Distance
44:43
Time
13:09/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,8km
Distance
10:38
Time
13:32/km
Pace
46
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,1km
Distance
14:42
Time
13:34/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
6,4km
Distance
01:33:45
Time
14:42/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
2,1km
Distance
21:15
Time
10:01/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
4,9km
Distance
52:48
Time
10:41/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
07:02
Time
06:48/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Walk
everyone
6,4km
Distance
01:26:42
Time
13:37/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
5,1km
Distance
01:04:38
Time
12:43/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
3,9km
Distance
41:04
Time
10:37/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
2,4km
Distance
31:38
Time
13:00/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,0km
Distance
10:47
Time
10:45/km
Pace
0
Calories
Evening Walk