Bui Kim Phuong
Tham gia: 27/05/2023
95
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Walk
everyone
1,4km
Distance
17:14
Time
12:07/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
1,8km
Distance
27:46
Time
15:37/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Walk
everyone
6,8km
Distance
01:30:44
Time
13:20/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
0,7km
Distance
09:03
Time
13:23/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Afternoon Badminton
everyone
2,5km
Distance
27:03
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Badminton
Morning Walk
everyone
2,7km
Distance
37:46
Time
13:56/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
4,5km
Distance
58:57
Time
13:08/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Morning Badminton
everyone
4,7km
Distance
10:21
Time

Pace
0
Calories
Morning Badminton
Evening Walk
everyone
7,1km
Distance
01:24:50
Time
11:56/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Lunch Badminton
everyone
2,4km
Distance
10:46
Time

Pace
0
Calories
Lunch Badminton
Morning Walk
everyone
6,5km
Distance
01:09:14
Time
10:37/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Night Walk
everyone
2,4km
Distance
37:20
Time
15:40/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Morning Walk
everyone
5,5km
Distance
59:22
Time
10:53/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Outdoor walk
everyone
8,2km
Distance
01:46:36
Time
13:00/km
Pace
0
Calories
Outdoor walk
Morning Walk
everyone
2,7km
Distance
30:16
Time
11:04/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Afternoon Walk
everyone
2,1km
Distance
29:03
Time
13:50/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
5,1km
Distance
47:07
Time
09:10/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
7,0km
Distance
01:20:43
Time
11:36/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Outdoor walk
everyone
7,0km
Distance
01:33:21
Time
13:16/km
Pace
0
Calories
Outdoor walk
Night Walk
everyone
4,5km
Distance
01:01:41
Time
13:37/km
Pace
0
Calories
Night Walk