Pham Thi Hoa Phuong
Tham gia: 04/09/2020
117
Run
18
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Ride
everyone
4,6km
Distance
20:31
Time
13,4 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Ride
everyone
4,2km
Distance
18:12
Time
14 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
7,2km
Distance
28:49
Time
14,9 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
5,0km
Distance
25:34
Time
11,6 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
42:11
Time
07:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Ride
everyone
4,8km
Distance
19:02
Time
15,1 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
8,9km
Distance
55:20
Time
9,6 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Evening Ride
everyone
5,2km
Distance
23:41
Time
13,2 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
10,1km
Distance
49:59
Time
12,1 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
11,9km
Distance
50:20
Time
14,2 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
16,8km
Distance
01:09:48
Time
14,5 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
11,7km
Distance
47:55
Time
14,6 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
8,9km
Distance
40:50
Time
13 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
6,3km
Distance
30:45
Time
12,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
12,2km
Distance
46:04
Time
15,9 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
1,9km
Distance
09:05
Time
12,4 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
5,0km
Distance
21:11
Time
14,2 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
4,7km
Distance
19:02
Time
14,8 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
16:21
Time
07:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run