Pham Thi Hoa Phuong
Tham gia: 04/09/2020
115
Run
6
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
6,3km
Distance
30:45
Time
12,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
12,2km
Distance
46:04
Time
15,9 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
1,9km
Distance
09:05
Time
12,4 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
5,0km
Distance
21:11
Time
14,2 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
4,7km
Distance
19:02
Time
14,8 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
16:21
Time
07:58/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,9km
Distance
29:40
Time
10:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Ride
everyone
3,3km
Distance
16:41
Time
11,8 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
12,3km
Distance
58:08
Time
04:43/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,7km
Distance
05:52
Time
08:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
13:08
Time
09:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
44:03
Time
14:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
11:27
Time
07:26/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
08:48
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
15:08
Time
10:23/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
12:48
Time
09:54/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,5km
Distance
12:15
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
10:20
Time
07:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,8km
Distance
38:40
Time
13:34/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,3km
Distance
11:40
Time
08:49/km
Pace
0
Calories
Evening Run