|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Mẫn Trần
Tham gia: 30/04/2020
Run
247
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 29/11/2020 08:21
5,7km Distance
24:43 Time
04:20/km Pace
Morning Run
5,7km Distance
24:44 Time
04:19/km Pace
Giải việt dã tỉnh TT Huế
Evening Run 27/11/2020 20:33
15,2km Distance
01:36:25 Time
06:19/km Pace
Evening Run
Evening Run 27/11/2020 20:33
15,2km Distance
01:35:36 Time
06:16/km Pace
Evening Run
Evening Run 26/11/2020 20:41
12,1km Distance
59:53 Time
04:57/km Pace
Evening Run
Evening Run 26/11/2020 20:41
12,1km Distance
59:54 Time
04:58/km Pace
Evening Run
Evening Run 25/11/2020 20:35
15,0km Distance
01:38:41 Time
06:33/km Pace
Evening Run
Evening Run 25/11/2020 20:35
15,0km Distance
01:36:26 Time
06:26/km Pace
Evening Run
Evening Run 22/11/2020 20:25
15,6km Distance
01:49:38 Time
07:03/km Pace
Evening Run
Evening Run 22/11/2020 20:25
15,3km Distance
01:47:06 Time
06:58/km Pace
Evening Run
Evening Run 16/11/2020 20:53
13,2km Distance
01:25:20 Time
06:27/km Pace
Evening Run
Evening Run 16/11/2020 20:53
13,0km Distance
01:23:21 Time
06:23/km Pace
Evening Run
Evening Run 16/11/2020 20:32
2,0km Distance
14:39 Time
07:12/km Pace
Evening Run
Evening Run 16/11/2020 20:32
2,0km Distance
14:42 Time
07:15/km Pace
Evening Run
Evening Run 15/11/2020 20:08
16,4km Distance
01:52:04 Time
06:50/km Pace
Evening Run
Evening Run 15/11/2020 20:08
16,2km Distance
01:48:28 Time
06:41/km Pace
Evening Run
Evening Run 13/11/2020 20:47
14,0km Distance
01:10:47 Time
05:03/km Pace
Evening Run
Evening Run 13/11/2020 20:47
14,0km Distance
01:10:46 Time
05:02/km Pace
Evening Run
Evening Run 13/11/2020 20:30
2,1km Distance
15:17 Time
07:26/km Pace
Evening Run
Evening Run 13/11/2020 20:30
2,0km Distance
15:49 Time
07:43/km Pace
Evening Run