Hiếu Nguyễn Minh
Tham gia: 29/04/2022
73
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
1,2km
Distance
08:58
Time
07:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
15:22
Time
08:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
27:13
Time
08:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,4km
Distance
11:35
Time
04:46/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
0,2km
Distance
00:35
Time
03:23/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
23:04
Time
08:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
14:29
Time
08:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
30:45
Time
08:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
06:07
Time
04:26/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
14:10
Time
04:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
11:37
Time
07:32/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,7km
Distance
10:58
Time
06:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
21:35
Time
09:02/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
26:32
Time
09:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,7km
Distance
19:36
Time
11:20/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,2km
Distance
10:19
Time
08:52/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
06:46
Time
03:15/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
25:44
Time
13:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
25:42
Time
14:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
34:51
Time
09:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run