Phan Quỳnh Anh
Tham gia: 06/04/2022
36
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
5,2km
Distance
01:02:17
Time
11:58/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
57:02
Time
14:00/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
20:49
Time
12:48/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,5km
Distance
45:13
Time
12:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
6,5km
Distance
01:03:17
Time
09:45/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
7,8km
Distance
01:23:55
Time
10:46/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
48:58
Time
09:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
28:54
Time
12:29/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,4km
Distance
01:27:19
Time
11:49/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
49:27
Time
10:10/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,4km
Distance
01:24:29
Time
08:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
7,3km
Distance
01:25:59
Time
11:49/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
20:50
Time
09:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,2km
Distance
01:03:21
Time
08:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,8km
Distance
17:51
Time
09:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
35:15
Time
08:05/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
23:38
Time
07:49/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
20:26
Time
09:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
42:30
Time
08:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
49:33
Time
13:54/km
Pace
0
Calories
Evening Run