Tạ Gòn
Tham gia: 26/07/2023
203
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:02:39
Time
06:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:19:36
Time
07:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:17:18
Time
07:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
10,2km
Distance
01:11:37
Time
07:00/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
9,0km
Distance
01:02:57
Time
06:59/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
9,2km
Distance
01:04:24
Time
06:58/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
27,0km
Distance
03:17:27
Time
07:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
11,2km
Distance
01:20:48
Time
07:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
10,1km
Distance
01:07:59
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
15,0km
Distance
01:41:36
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Walk
everyone
5,3km
Distance
55:28
Time
10:28/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Run
everyone
10,0km
Distance
01:07:35
Time
06:45/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
12,0km
Distance
01:19:34
Time
06:37/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
12,2km
Distance
01:31:14
Time
07:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
2,8km
Distance
21:50
Time
07:54/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Walk
everyone
5,3km
Distance
41:56
Time
07:54/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Evening Run
everyone
10,1km
Distance
01:08:17
Time
06:46/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,1km
Distance
01:02:46
Time
06:55/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
01:01:29
Time
06:49/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
8,3km
Distance
55:56
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Night Run