Hoàng Ngọc Quyền
Tham gia: 21/07/2020
981
Run
4
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
13,9km
Distance
01:51:39
Time
08:00/km
Pace
633
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
13,9km
Distance
01:51:39
Time
08:00/km
Pace
633
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
54:54
Time
06:51/km
Pace
399
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:06:07
Time
06:36/km
Pace
496
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:06:16
Time
06:37/km
Pace
496
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
40:27
Time
06:44/km
Pace
307
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
40:31
Time
06:44/km
Pace
307
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
54:06
Time
06:45/km
Pace
500
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
54:10
Time
06:45/km
Pace
500
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
14,1km
Distance
02:03:49
Time
08:45/km
Pace
668
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
14,1km
Distance
02:03:49
Time
08:45/km
Pace
668
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:05:51
Time
06:34/km
Pace
503
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:05:56
Time
06:35/km
Pace
503
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
43:18
Time
07:12/km
Pace
303
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
43:13
Time
07:11/km
Pace
303
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:06:20
Time
06:37/km
Pace
526
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:06:25
Time
06:38/km
Pace
526
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
40:13
Time
06:41/km
Pace
318
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
40:17
Time
06:42/km
Pace
318
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:09:04
Time
06:54/km
Pace
531
Calories
Evening Run