Hoàng Ngọc Quyền
Tham gia: 21/07/2020
793
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
8,0km
Distance
50:25
Time
06:16/km
Pace
444
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
50:30
Time
06:17/km
Pace
444
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
42:48
Time
06:49/km
Pace
349
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
42:56
Time
06:50/km
Pace
349
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
31:37
Time
13:41/km
Pace
163
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
47:58
Time
05:59/km
Pace
460
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
48:03
Time
05:59/km
Pace
460
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
48:17
Time
06:01/km
Pace
408
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
48:17
Time
06:01/km
Pace
408
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
34:26
Time
12:53/km
Pace
116
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
34:26
Time
12:53/km
Pace
116
Calories
Afternoon Run
😤😤😤
everyone
8,0km
Distance
44:42
Time
05:34/km
Pace
503
Calories
😤😤😤
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
44:45
Time
05:34/km
Pace
503
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:16:09
Time
06:17/km
Pace
824
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:16:09
Time
06:17/km
Pace
824
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
45:38
Time
10:57/km
Pace
200
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,2km
Distance
45:47
Time
11:00/km
Pace
200
Calories
Evening Run
Lunch Run
everyone
0,8km
Distance
07:48
Time
10:20/km
Pace
37
Calories
Lunch Run
Lunch Run
everyone
0,8km
Distance
09:47
Time
13:00/km
Pace
37
Calories
Lunch Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
49:06
Time
06:07/km
Pace
431
Calories
Evening Run