Hoàng Ngọc Quyền
Tham gia: 21/07/2020
118
Run
1
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
6,1km
Distance
01:00:09
Time
09:52/km
Pace
336
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,1km
Distance
45:24
Time
11:09/km
Pace
220
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
56:31
Time
09:24/km
Pace
327
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
55:04
Time
09:06/km
Pace
324
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
50:36
Time
09:21/km
Pace
305
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
50:20
Time
09:18/km
Pace
300
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
54:02
Time
08:59/km
Pace
319
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
54:05
Time
08:58/km
Pace
315
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
48:05
Time
08:51/km
Pace
289
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
52:24
Time
08:43/km
Pace
311
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
50:16
Time
09:08/km
Pace
300
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
51:07
Time
09:11/km
Pace
301
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
50:06
Time
09:12/km
Pace
298
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
50:16
Time
09:21/km
Pace
294
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
50:15
Time
09:07/km
Pace
300
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
50:19
Time
09:16/km
Pace
289
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
51:06
Time
09:27/km
Pace
300
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
54:16
Time
09:55/km
Pace
305
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,4km
Distance
52:04
Time
09:37/km
Pace
300
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
56:37
Time
09:25/km
Pace
324
Calories
Evening Run