Hoàng Ngọc Quyền
Tham gia: 21/07/2020
1.107
Run
6
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
7,0km
Distance
48:59
Time
06:59/km
Pace
357
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
49:00
Time
06:59/km
Pace
357
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
51:25
Time
07:20/km
Pace
360
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
51:24
Time
07:20/km
Pace
360
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
50:08
Time
07:05/km
Pace
358
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
50:07
Time
07:05/km
Pace
358
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
53:26
Time
07:37/km
Pace
358
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
53:26
Time
07:37/km
Pace
358
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
47:03
Time
07:49/km
Pace
309
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
47:04
Time
07:49/km
Pace
309
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,1km
Distance
26:58
Time
12:34/km
Pace
151
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
42,7km
Distance
06:14:09
Time
08:46/km
Pace
1904
Calories
Night Run
Lunch Run
everyone
42,7km
Distance
06:19:11
Time
08:53/km
Pace
1904
Calories
Lunch Run
Afternoon Run
everyone
1,2km
Distance
15:46
Time
12:43/km
Pace
60
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,2km
Distance
18:08
Time
14:37/km
Pace
60
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
4,3km
Distance
50:20
Time
11:41/km
Pace
211
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
4,3km
Distance
50:16
Time
11:40/km
Pace
211
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
51:22
Time
07:17/km
Pace
359
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
51:17
Time
07:16/km
Pace
359
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
52:59
Time
07:33/km
Pace
355
Calories
Evening Run