Hoàng Ngọc Quyền
Tham gia: 21/07/2020
827
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
14,4km
Distance
01:50:08
Time
07:40/km
Pace
861
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,4km
Distance
01:50:08
Time
07:40/km
Pace
861
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:46:33
Time
07:13/km
Pace
923
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:46:33
Time
07:13/km
Pace
923
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
44:05
Time
07:17/km
Pace
308
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
44:08
Time
07:17/km
Pace
308
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
52:38
Time
07:30/km
Pace
337
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
52:38
Time
07:30/km
Pace
337
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
22,0km
Distance
02:45:50
Time
07:32/km
Pace
1121
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
22,0km
Distance
02:45:50
Time
07:32/km
Pace
1121
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
53:53
Time
07:25/km
Pace
378
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
53:57
Time
07:25/km
Pace
378
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
6,4km
Distance
43:05
Time
06:41/km
Pace
397
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,4km
Distance
43:05
Time
06:41/km
Pace
397
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
14,7km
Distance
02:15:53
Time
09:16/km
Pace
966
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
14,7km
Distance
02:14:52
Time
09:12/km
Pace
966
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
50:45
Time
06:20/km
Pace
455
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
50:48
Time
06:20/km
Pace
455
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
52:54
Time
06:36/km
Pace
410
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
52:59
Time
06:37/km
Pace
410
Calories
Evening Run