Hoàng Ngọc Quyền
Tham gia: 21/07/2020
1.338
Run
6
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
5,0km
Distance
40:34
Time
08:05/km
Pace
231
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
52:02
Time
07:25/km
Pace
340
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
53:35
Time
07:38/km
Pace
362
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
44:29
Time
08:53/km
Pace
234
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
23:15
Time
16:34/km
Pace
73
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,5km
Distance
33:23
Time
13:20/km
Pace
118
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,0km
Distance
46:23
Time
07:43/km
Pace
289
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
52:59
Time
07:33/km
Pace
343
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
01:00:02
Time
07:29/km
Pace
375
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
57:15
Time
07:09/km
Pace
378
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,0km
Distance
57:20
Time
07:09/km
Pace
381
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
50:10
Time
07:09/km
Pace
329
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
48:02
Time
06:51/km
Pace
319
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,0km
Distance
50:57
Time
07:16/km
Pace
380
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,7km
Distance
35:19
Time
20:12/km
Pace
110
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
55:05
Time
16:22/km
Pace
177
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
20:56
Time
14:23/km
Pace
75
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,0km
Distance
28:35
Time
28:12/km
Pace
93
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,3km
Distance
26:53
Time
20:10/km
Pace
95
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
16:04
Time
15:41/km
Pace
51
Calories
Night Run