Dương Quỳnh
Tham gia: 06/06/2022
108
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
followers_only
0,1km
Distance
00:30
Time
07:49/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
1,0km
Distance
02:46
Time
02:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
0,1km
Distance
00:27
Time
03:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
1,3km
Distance
07:43
Time
05:51/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
0,2km
Distance
01:34
Time
06:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
0,1km
Distance
00:17
Time
04:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
1,0km
Distance
01:37
Time
01:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
0,1km
Distance
00:04
Time
01:14/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
1,6km
Distance
04:07
Time
02:38/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
0,2km
Distance
00:29
Time
02:40/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
1,5km
Distance
04:12
Time
02:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
followers_only
0,3km
Distance
00:54
Time
02:41/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
followers_only
0,5km
Distance
01:46
Time
03:16/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
followers_only
0,9km
Distance
02:27
Time
02:47/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
followers_only
0,0km
Distance
00:14
Time
05:46/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
followers_only
1,8km
Distance
05:19
Time
02:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
1,0km
Distance
03:09
Time
03:02/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
1,7km
Distance
05:00
Time
02:53/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
7,8km
Distance
25:51
Time
03:18/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
1,3km
Distance
03:43
Time
02:54/km
Pace
0
Calories
Evening Run