Dao Tuan
Tham gia: 03/08/2020
491
Run
5
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:21:53
Time
08:10/km
Pace
886
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,0km
Distance
57:58
Time
08:17/km
Pace
628
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
01:03:20
Time
12:38/km
Pace
422
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
43:23
Time
13:01/km
Pace
338
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
51:07
Time
12:43/km
Pace
393
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
41:51
Time
12:34/km
Pace
321
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
39:00
Time
12:55/km
Pace
312
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:08
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
48:34
Time
09:40/km
Pace
709
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
42:23
Time
10:34/km
Pace
313
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
44:32
Time
11:02/km
Pace
313
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
44:34
Time
11:05/km
Pace
320
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
04:33
Time
55:11/km
Pace
30
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
03:42
Time
06:43/km
Pace
44
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
44:38
Time
11:06/km
Pace
312
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
49:10
Time
12:12/km
Pace
297
Calories
Morning Run
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
06:51
Time

Pace
74
Calories
Morning Activity
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
45:31
Time
11:20/km
Pace
388
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
53:30
Time
10:39/km
Pace
434
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,0km
Distance
43:32
Time
10:51/km
Pace
334
Calories
Morning Run