Dao Tuan
Tham gia: 03/08/2020
780
Run
7
Run
3
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,1km
Distance
37:16
Time
07:14/km
Pace
306
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,4km
Distance
39:46
Time
07:25/km
Pace
327
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:13
Time
06:37/km
Pace
324
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
43:57
Time
07:40/km
Pace
347
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
47:53
Time
08:03/km
Pace
369
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,3km
Distance
01:12:14
Time
06:59/km
Pace
699
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
39:50
Time
07:58/km
Pace
327
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
33:34
Time
06:53/km
Pace
326
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
38:04
Time
06:04/km
Pace
381
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
32:39
Time
07:22/km
Pace
276
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
41:07
Time
08:23/km
Pace
297
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
25:36
Time
07:19/km
Pace
229
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
38:26
Time
07:29/km
Pace
328
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
36:45
Time
06:42/km
Pace
374
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:48
Time
06:46/km
Pace
335
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,6km
Distance
29:23
Time
08:08/km
Pace
224
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
33:45
Time
07:37/km
Pace
274
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:51:05
Time
07:54/km
Pace
1148
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,7km
Distance
02:01:58
Time
06:52/km
Pace
1226
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:21:37
Time
07:58/km
Pace
775
Calories
Morning Run