Dao Tuan
Tham gia: 03/08/2020
1.143
Run
7
Run
5
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
9,6km
Distance
54:28
Time
05:40/km
Pace
690
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
10:21
Time
10:13/km
Pace
57
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
16:34
Time
09:04/km
Pace
117
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
01:02:37
Time
07:40/km
Pace
560
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,9km
Distance
40:34
Time
13:54/km
Pace
156
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
50:28
Time
06:29/km
Pace
494
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
36:01
Time
07:09/km
Pace
326
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
30:02
Time
06:57/km
Pace
304
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,7km
Distance
03:15
Time
04:48/km
Pace
24
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
40:50
Time
06:41/km
Pace
419
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
26:32
Time
06:43/km
Pace
251
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
10:50
Time
03:47/km
Pace
98
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:16
Time
11:42/km
Pace
1
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
43:54
Time
07:30/km
Pace
364
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,8km
Distance
31:01
Time
08:10/km
Pace
237
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
09:36
Time
15:47/km
Pace
38
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
42:00
Time
07:22/km
Pace
461
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
0,9km
Distance
11:49
Time
13:05/km
Pace
49
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
4,2km
Distance
36:44
Time
08:47/km
Pace
256
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
15:09
Time
08:07/km
Pace
116
Calories
Morning Run