Son Quan
Tham gia: 24/05/2020
1.479
Run
14
Run
6
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,6km
Distance
24:39
Time
09:20/km
Pace
195
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:23:06
Time
05:28/km
Pace
762
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
41:00
Time
06:30/km
Pace
203
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
48:29
Time
05:52/km
Pace
510
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
40:41
Time
06:28/km
Pace
279
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
22:14
Time
07:31/km
Pace
96
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
12:30
Time
08:53/km
Pace
42
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
30:44
Time
11:03/km
Pace
205
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
34:04
Time
06:48/km
Pace
216
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
41:20
Time
08:45/km
Pace
348
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:06:48
Time
05:24/km
Pace
548
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
26:10
Time
07:50/km
Pace
83
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
54:34
Time
06:08/km
Pace
580
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
46:28
Time
06:23/km
Pace
263
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
39:24
Time
06:20/km
Pace
173
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
05:24
Time
08:50/km
Pace
45
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
44:03
Time
05:30/km
Pace
64
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
30:35
Time
10:10/km
Pace
38
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,3km
Distance
01:23:08
Time
05:26/km
Pace
532
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
32:18
Time
07:04/km
Pace
116
Calories
Morning Run