Son Quan
Tham gia: 24/05/2020
411
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
26:15
Time
07:40/km
Pace
45
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,6km
Distance
06:47
Time
04:12/km
Pace
48
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
24:49
Time
07:46/km
Pace
238
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
10:09
Time
09:58/km
Pace
75
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
0,2km
Distance
01:45
Time
09:32/km
Pace
5
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
18:32
Time
09:29/km
Pace
32
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
59:25
Time
10:08/km
Pace
432
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,1km
Distance
52:37
Time
05:46/km
Pace
325
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
10:47
Time
10:12/km
Pace
30
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
07:56
Time
07:45/km
Pace
75
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
0,5km
Distance
05:07
Time
10:13/km
Pace
9
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
1,5km
Distance
11:50
Time
07:49/km
Pace
32
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
59:11
Time
09:08/km
Pace
478
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
09:26
Time
09:10/km
Pace
79
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
17:28
Time
08:53/km
Pace
145
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
20:21
Time
10:57/km
Pace
137
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
06:58
Time
06:49/km
Pace
24
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
2,4km
Distance
25:00
Time
10:28/km
Pace
176
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
31:56
Time
07:24/km
Pace
69
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
09:45
Time
09:11/km
Pace
82
Calories
Morning Run