Son Quan
Tham gia: 24/05/2020
1.779
Run
15
Run
6
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Hike
everyone
5,1km
Distance
35:27
Time

Pace
171
Calories
Morning Hike
Morning Hike
everyone
10,1km
Distance
58:42
Time

Pace
307
Calories
Morning Hike
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
07:47
Time
07:47/km
Pace
74
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,7km
Distance
07:35
Time
10:59/km
Pace
51
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,6km
Distance
01:22:02
Time
05:16/km
Pace
896
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
33:50
Time
05:24/km
Pace
229
Calories
Morning Run
Morning Hike
everyone
2,0km
Distance
21:18
Time

Pace
106
Calories
Morning Hike
Morning Hike
everyone
6,5km
Distance
44:23
Time

Pace
236
Calories
Morning Hike
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
32:51
Time
05:55/km
Pace
199
Calories
Morning Run
Morning Hike
everyone
3,7km
Distance
31:03
Time

Pace
98
Calories
Morning Hike
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
35:46
Time
10:30/km
Pace
251
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
2,4km
Distance
31:39
Time
13:17/km
Pace
176
Calories
Night Run
Night Run
everyone
21,1km
Distance
01:45:32
Time
04:59/km
Pace
682
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,0km
Distance
07:49
Time
07:41/km
Pace
44
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
16:27
Time
13:17/km
Pace
91
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:14:54
Time
06:03/km
Pace
431
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
43:22
Time
09:50/km
Pace
328
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
24:16
Time
07:01/km
Pace
190
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
1,4km
Distance
13:51
Time
09:39/km
Pace
113
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
33:05
Time
09:55/km
Pace
58
Calories
Morning Run