Son Quan
Tham gia: 24/05/2020
2.088
Run
16
Run
6
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,1km
Distance
48:34
Time
07:59/km
Pace
483
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
22:59
Time
07:19/km
Pace
231
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,1km
Distance
01:39:53
Time
05:30/km
Pace
628
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
24:28
Time
09:33/km
Pace
192
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
16:45
Time
07:02/km
Pace
144
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
41:51
Time
08:10/km
Pace
377
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
08:12
Time
06:38/km
Pace
49
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,4km
Distance
39:10
Time
08:55/km
Pace
324
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
15:24
Time
09:19/km
Pace
126
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
45:26
Time
08:45/km
Pace
421
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,5km
Distance
19:01
Time
05:25/km
Pace
131
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,2km
Distance
01:39:52
Time
05:29/km
Pace
586
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
15:01
Time
04:59/km
Pace
134
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
43:29
Time
09:03/km
Pace
378
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
45:39
Time
06:51/km
Pace
532
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
01:21:49
Time
05:22/km
Pace
725
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,9km
Distance
16:58
Time
05:48/km
Pace
114
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
39:38
Time
06:19/km
Pace
497
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
28:28
Time
05:25/km
Pace
211
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
27:59
Time
05:47/km
Pace
383
Calories
Morning Run