Son Quan
Tham gia: 24/05/2020
957
Run
10
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
15:49
Time
05:52/km
Pace
27
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
50:55
Time
08:04/km
Pace
217
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,6km
Distance
16:03
Time
06:11/km
Pace
53
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
08:05
Time
06:30/km
Pace
27
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
39:57
Time
06:24/km
Pace
245
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,2km
Distance
09:34
Time
07:42/km
Pace
30
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:03:23
Time
06:51/km
Pace
281
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
21:48
Time
06:40/km
Pace
91
Calories
Morning Run
Sau giãn cách, bao giờ mới trở lại bt đây!
everyone
9,2km
Distance
55:19
Time
05:59/km
Pace
454
Calories
Sau giãn cách, bao giờ mới trở lại bt đây!
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:07:39
Time
07:20/km
Pace
314
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
40:06
Time
08:00/km
Pace
209
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
32:28
Time
08:56/km
Pace
273
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:47:34
Time
07:10/km
Pace
315
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
34:06
Time
06:48/km
Pace
166
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:05:55
Time
06:35/km
Pace
600
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
35:54
Time
07:11/km
Pace
203
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,8km
Distance
06:02
Time
07:16/km
Pace
74
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:03:08
Time
06:52/km
Pace
704
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
33:46
Time
06:45/km
Pace
216
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
0,8km
Distance
05:25
Time
06:33/km
Pace
43
Calories
Morning Run