Nguyễn Đình Sự
Tham gia: 05/06/2023
9
Run
87
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Ride v1
everyone
15,5km
Distance
49:48
Time
18,6 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride v1
Morning Ride v1
everyone
31,2km
Distance
01:26:51
Time
21,6 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride v1
Evening Ride v1
everyone
41,2km
Distance
01:59:35
Time
20,7 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride v1
Morning Ride v1
everyone
56,3km
Distance
02:34:33
Time
21,8 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride v1
Evening Ride v1
everyone
41,2km
Distance
02:01:26
Time
20,4 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride v1
Morning Ride v1
everyone
44,1km
Distance
02:12:23
Time
20 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride v1
Evening Ride e1
everyone
41,7km
Distance
01:53:41
Time
22 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride e1
Night Ride e1
everyone
16,6km
Distance
50:20
Time
19,8 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride e1
Evening Ride e1
everyone
23,5km
Distance
01:04:33
Time
21,8 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride e1
Morning Ride v1
everyone
31,2km
Distance
01:24:00
Time
22,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride v1
Evening Ride
everyone
36,1km
Distance
01:36:38
Time
22,4 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
31,1km
Distance
01:23:07
Time
22,5 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
31,3km
Distance
01:27:55
Time
21,4 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
44,9km
Distance
02:12:43
Time
20,3 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
36,4km
Distance
01:45:32
Time
20,7 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
41,8km
Distance
01:56:15
Time
21,6 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
51,6km
Distance
02:20:43
Time
22 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
32,2km
Distance
01:32:08
Time
20,9 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
45,7km
Distance
02:04:57
Time
22 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
42,0km
Distance
02:12:01
Time
19,1 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride