Phạm Thái Hưng
Tham gia: 28/09/2020
421
Run
31
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
8,3km
Distance
37:35
Time
13,3 km/h
Pace
108
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
6,6km
Distance
29:05
Time
13,6 km/h
Pace
79
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
6,8km
Distance
30:43
Time
13,3 km/h
Pace
93
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
7,1km
Distance
34:56
Time
12,1 km/h
Pace
108
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
6,9km
Distance
32:58
Time
12,6 km/h
Pace
97
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
6,7km
Distance
28:32
Time
14 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Afternoon Ride
everyone
5,7km
Distance
35:00
Time
9,7 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
7,6km
Distance
34:18
Time
13,3 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
7,5km
Distance
33:34
Time
13,4 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
9,4km
Distance
47:33
Time
11,8 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
11,7km
Distance
48:40
Time
14,4 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
9,8km
Distance
44:17
Time
13,3 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
6,3km
Distance
32:19
Time
11,8 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
7,7km
Distance
35:36
Time
13 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
34:37
Time
05:28/km
Pace
546
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
42:12
Time
05:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,8km
Distance
26:56
Time
05:36/km
Pace
419
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
32:17
Time
05:30/km
Pace
508
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,6km
Distance
01:14:45
Time
05:30/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
8,9km
Distance
49:11
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Night Run