Phạm Thái Hưng
Tham gia: 28/09/2020
421
Run
121
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Ride
everyone
5,1km
Distance
15:21
Time
19,9 km/h
Pace
93
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
6,1km
Distance
19:29
Time
18,7 km/h
Pace
101
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
31,0km
Distance
01:22:09
Time
22,6 km/h
Pace
510
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
6,1km
Distance
23:57
Time
15,2 km/h
Pace
91
Calories
Morning Ride
Night Ride
everyone
5,7km
Distance
22:20
Time
15,3 km/h
Pace
82
Calories
Night Ride
Night Ride
everyone
7,7km
Distance
30:12
Time
15,2 km/h
Pace
115
Calories
Night Ride
Evening Ride
everyone
9,2km
Distance
37:51
Time
14,6 km/h
Pace
137
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
7,6km
Distance
24:47
Time
18,3 km/h
Pace
120
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
7,0km
Distance
22:53
Time
18,3 km/h
Pace
121
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
10,5km
Distance
36:22
Time
17,3 km/h
Pace
199
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
32,1km
Distance
01:26:15
Time
22,3 km/h
Pace
477
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
8,8km
Distance
39:38
Time
13,3 km/h
Pace
127
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
28,0km
Distance
01:08:20
Time
24,6 km/h
Pace
472
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
36,2km
Distance
01:40:54
Time
21,5 km/h
Pace
553
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
5,6km
Distance
24:00
Time
13,9 km/h
Pace
82
Calories
Morning Ride
Night Ride
everyone
6,7km
Distance
29:25
Time
13,6 km/h
Pace
93
Calories
Night Ride
Evening Ride
everyone
8,2km
Distance
36:51
Time
13,3 km/h
Pace
123
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
8,4km
Distance
28:24
Time
17,8 km/h
Pace
148
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
9,6km
Distance
34:26
Time
16,7 km/h
Pace
146
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
5,5km
Distance
24:55
Time
13,2 km/h
Pace
81
Calories
Morning Ride