Phạm Thái Hưng
Tham gia: 28/09/2020
425
Run
121
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Run
everyone
10,3km
Distance
53:58
Time
05:14/km
Pace
888
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,7km
Distance
40:48
Time
11:03/km
Pace
320
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
2,3km
Distance
21:53
Time
09:34/km
Pace
200
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
26:46
Time
08:53/km
Pace
263
Calories
Night Run
Morning Ride
everyone
5,1km
Distance
15:21
Time
19,9 km/h
Pace
93
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
6,1km
Distance
19:29
Time
18,7 km/h
Pace
101
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
31,0km
Distance
01:22:09
Time
22,6 km/h
Pace
510
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
6,1km
Distance
23:57
Time
15,2 km/h
Pace
91
Calories
Morning Ride
Night Ride
everyone
5,7km
Distance
22:20
Time
15,3 km/h
Pace
82
Calories
Night Ride
Night Ride
everyone
7,7km
Distance
30:12
Time
15,2 km/h
Pace
115
Calories
Night Ride
Evening Ride
everyone
9,2km
Distance
37:51
Time
14,6 km/h
Pace
137
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
7,6km
Distance
24:47
Time
18,3 km/h
Pace
120
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
everyone
7,0km
Distance
22:53
Time
18,3 km/h
Pace
121
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
10,5km
Distance
36:22
Time
17,3 km/h
Pace
199
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
32,1km
Distance
01:26:15
Time
22,3 km/h
Pace
477
Calories
Morning Ride
Evening Ride
everyone
8,8km
Distance
39:38
Time
13,3 km/h
Pace
127
Calories
Evening Ride
Morning Ride
everyone
28,0km
Distance
01:08:20
Time
24,6 km/h
Pace
472
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
36,2km
Distance
01:40:54
Time
21,5 km/h
Pace
553
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
5,6km
Distance
24:00
Time
13,9 km/h
Pace
82
Calories
Morning Ride
Night Ride
everyone
6,7km
Distance
29:25
Time
13,6 km/h
Pace
93
Calories
Night Ride