Tham Sugar
Tham gia: 09/10/2020
198
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:23:37
Time
07:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:12:05
Time
07:12/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
01:04:36
Time
07:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
57:47
Time
07:13/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
54:59
Time
06:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
58:50
Time
07:21/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
56:11
Time
07:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:23:43
Time
06:54/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
58:03
Time
07:15/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
01:05:04
Time
07:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
58:41
Time
07:20/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
56:58
Time
07:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
58:30
Time
07:19/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:19
Time
06:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,1km
Distance
01:16:33
Time
06:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
55:58
Time
07:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
55:41
Time
06:57/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
58:05
Time
07:28/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
55:27
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,6km
Distance
54:05
Time
07:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run