Hồ Đỗ Thiện Chi
Tham gia: 23/05/2020
264
Run
35
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
4,7km
Distance
36:55
Time
07:50/km
Pace
253
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
44:57
Time
05:36/km
Pace
431
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,1km
Distance
03:47
Time
59:31/km
Pace
3
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
34:16
Time
07:22/km
Pace
250
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
42:48
Time
07:53/km
Pace
292
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
42:52
Time
08:01/km
Pace
287
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
36:57
Time
07:02/km
Pace
282
Calories
Evening Run
Lunch Activity
everyone
0,0km
Distance
13:10
Time

Pace
82
Calories
Lunch Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:33:50
Time

Pace
223
Calories
Morning Activity
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
44:28
Time
08:43/km
Pace
274
Calories
Afternoon Run
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:33:55
Time

Pace
216
Calories
Morning Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:41:15
Time

Pace
230
Calories
Morning Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:33:56
Time

Pace
217
Calories
Morning Activity
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
55:34
Time
07:39/km
Pace
391
Calories
Afternoon Run
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:33:56
Time

Pace
264
Calories
Morning Activity
Afternoon Run
everyone
5,5km
Distance
42:47
Time
07:48/km
Pace
295
Calories
Afternoon Run
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:11:20
Time

Pace
235
Calories
Morning Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:09:01
Time

Pace
192
Calories
Afternoon Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
01:22:40
Time

Pace
245
Calories
Morning Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
01:04:06
Time

Pace
139
Calories
Afternoon Activity