Nguyễn Đức Thời
Tham gia: 08/07/2021
58
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,5km
Distance
44:59
Time
06:54/km
Pace
499
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,7km
Distance
30:21
Time
08:10/km
Pace
328
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,8km
Distance
28:46
Time
10:26/km
Pace
294
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,3km
Distance
01:34:21
Time
06:36/km
Pace
1055
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:30:40
Time
07:14/km
Pace
941
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,0km
Distance
01:50:23
Time
06:28/km
Pace
1274
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:34:47
Time
06:46/km
Pace
1034
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:27
Time
06:13/km
Pace
744
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,9km
Distance
01:06:01
Time
06:41/km
Pace
728
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:03:58
Time
06:17/km
Pace
755
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
43:25
Time
08:37/km
Pace
374
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
56:05
Time
08:56/km
Pace
467
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,3km
Distance
01:26:43
Time
07:41/km
Pace
844
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
01:19:26
Time
08:21/km
Pace
707
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,1km
Distance
18:48
Time
08:56/km
Pace
157
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:23:41
Time
07:07/km
Pace
1493
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:17:08
Time
07:15/km
Pace
789
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:17:00
Time
07:15/km
Pace
443
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,2km
Distance
01:54:32
Time
07:03/km
Pace
1198
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,2km
Distance
01:55:02
Time
07:05/km
Pace
1062
Calories
Morning Run