Nguyễn Đức Thời
Tham gia: 08/07/2021
148
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
followers_only
23,1km
Distance
02:55:08
Time
07:34/km
Pace
959
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
8,1km
Distance
01:04:06
Time
07:52/km
Pace
805
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
30,5km
Distance
04:18:55
Time
08:28/km
Pace
1680
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
4,6km
Distance
29:48
Time
06:28/km
Pace
295
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
6,4km
Distance
01:00:58
Time
09:33/km
Pace
448
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
9,1km
Distance
01:07:26
Time
07:23/km
Pace
441
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
21,2km
Distance
02:29:46
Time
07:04/km
Pace
934
Calories
Morning Run
Evening Run
followers_only
10,0km
Distance
01:09:44
Time
06:56/km
Pace
521
Calories
Evening Run
Morning Run
followers_only
18,8km
Distance
02:29:03
Time
07:56/km
Pace
1036
Calories
Morning Run
Afternoon Run. Happy BD N0.1
followers_only
13,1km
Distance
01:24:46
Time
06:28/km
Pace
669
Calories
Afternoon Run. Happy BD N0.1
Morning Run
followers_only
10,4km
Distance
01:24:10
Time
08:07/km
Pace
749
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
4,1km
Distance
29:50
Time
07:15/km
Pace
222
Calories
Morning Run
Morning Run
followers_only
20,2km
Distance
02:21:10
Time
06:58/km
Pace
835
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
17,0km
Distance
01:56:09
Time
06:49/km
Pace
747
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,0km
Distance
02:19:49
Time
06:59/km
Pace
969
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
18,4km
Distance
02:16:14
Time
07:23/km
Pace
829
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
59:54
Time
07:27/km
Pace
409
Calories
Afternoon Run
Morning Run. Cảm ơn mấy điểm sp của HKR
everyone
42,2km
Distance
04:38:24
Time
06:35/km
Pace
2137
Calories
Morning Run. Cảm ơn mấy điểm sp của HKR
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:23:59
Time
07:21/km
Pace
475
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,6km
Distance
02:30:10
Time
06:57/km
Pace
918
Calories
Morning Run