|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
thuong nk
Tham gia: 04/05/2020
Run
182
Ride
4
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Evening Run 16/06/2021 18:16
4,3km Distance
39:59 Time
09:15/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 16/06/2021 17:17
8,6km Distance
59:27 Time
06:52/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 14/06/2021 05:31
10,0km Distance
01:01:49 Time
06:09/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 12/06/2021 17:55
7,4km Distance
53:58 Time
07:16/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 11/06/2021 18:01
5,6km Distance
56:56 Time
10:06/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 11/06/2021 17:50
2,2km Distance
09:44 Time
04:22/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 10/06/2021 17:12
9,3km Distance
52:18 Time
05:37/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 09/06/2021 17:30
5,0km Distance
53:16 Time
10:38/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 09/06/2021 15:58
14,0km Distance
01:30:57 Time
06:29/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 06/06/2021 16:57
21,3km Distance
02:21:28 Time
06:39/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 05/06/2021 17:49
13,1km Distance
01:26:52 Time
06:38/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 02/06/2021 18:02
13,6km Distance
01:31:11 Time
06:41/km Pace
Evening Run
Morning Run 01/06/2021 05:20
10,0km Distance
01:03:34 Time
06:22/km Pace
Morning Run
Evening Run 31/05/2021 18:28
4,0km Distance
29:23 Time
07:19/km Pace
Evening Run
Morning Run 30/05/2021 05:35
10,0km Distance
58:13 Time
05:49/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 29/05/2021 16:53
9,7km Distance
01:08:16 Time
07:01/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 26/05/2021 17:48
3,8km Distance
34:51 Time
09:03/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 26/05/2021 16:55
9,4km Distance
52:55 Time
05:38/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 24/05/2021 17:39
6,0km Distance
01:02:58 Time
10:25/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 23/05/2021 17:50
20,0km Distance
02:12:33 Time
06:37/km Pace
Afternoon Run