Nguyễn Thị Thuỷ
Tham gia: 26/11/2022
97
Run
22
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
8,7km
Distance
01:17:01
Time
08:52/km
Pace
524
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
39:40
Time
08:55/km
Pace
262
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
5,8km
Distance
44:35
Time
07:42/km
Pace
341
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
40:11
Time
13:18/km
Pace
178
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,2km
Distance
23:05
Time
10:24/km
Pace
131
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,9km
Distance
05:17
Time
06:08/km
Pace
51
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
43:08
Time
11:54/km
Pace
214
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,2km
Distance
45:17
Time
14:21/km
Pace
186
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,4km
Distance
39:07
Time
11:23/km
Pace
203
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,6km
Distance
42:52
Time
11:48/km
Pace
214
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,0km
Distance
01:08:54
Time
13:45/km
Pace
297
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
34:18
Time
10:56/km
Pace
185
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
20:05
Time
06:41/km
Pace
178
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
33:56
Time
10:13/km
Pace
196
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,4km
Distance
17:20
Time
05:09/km
Pace
200
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
33:33
Time
11:10/km
Pace
177
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
37:59
Time
07:30/km
Pace
299
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
3,0km
Distance
34:04
Time
11:21/km
Pace
178
Calories
Night Run
Evening Ride
everyone
14,9km
Distance
51:43
Time
17,3 km/h
Pace
148
Calories
Evening Ride
Night Run
everyone
3,2km
Distance
16:03
Time
04:58/km
Pace
191
Calories
Night Run