Nguyễn Ngọc Tiến
Tham gia: 08/08/2020
1.325
Run
77
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Walk
everyone
1,3km
Distance
14:09
Time
10:55/km
Pace
83
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
1,3km
Distance
14:10
Time
10:56/km
Pace
83
Calories
Evening Walk
Evening Run
followers_only
7,1km
Distance
47:01
Time
06:35/km
Pace
507
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
7,1km
Distance
47:01
Time
06:35/km
Pace
507
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
55:01
Time
06:05/km
Pace
582
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
9,0km
Distance
54:41
Time
06:03/km
Pace
582
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
39:01
Time
07:30/km
Pace
322
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
5,2km
Distance
38:54
Time
07:29/km
Pace
322
Calories
Evening Run
Evening Walk
everyone
1,3km
Distance
14:41
Time
11:26/km
Pace
73
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
1,3km
Distance
14:41
Time
11:26/km
Pace
73
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
followers_only
6,3km
Distance
42:01
Time
06:42/km
Pace
404
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,3km
Distance
42:01
Time
06:42/km
Pace
404
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
10,6km
Distance
01:15:00
Time
07:03/km
Pace
673
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
10,6km
Distance
01:15:00
Time
07:03/km
Pace
673
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
6,3km
Distance
42:01
Time
06:41/km
Pace
414
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
6,3km
Distance
41:58
Time
06:40/km
Pace
414
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
8,7km
Distance
01:00:01
Time
06:52/km
Pace
556
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
8,7km
Distance
59:33
Time
06:49/km
Pace
556
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
33:58
Time
06:22/km
Pace
329
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
5,3km
Distance
33:58
Time
06:22/km
Pace
329
Calories
Afternoon Run