Nguyễn Ngọc Tiến
Tham gia: 08/08/2020
855
Run
75
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
followers_only
6,4km
Distance
41:59
Time
06:30/km
Pace
425
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,4km
Distance
42:21
Time
06:34/km
Pace
425
Calories
Afternoon Run
Night Run
followers_only
5,7km
Distance
40:46
Time
07:11/km
Pace
353
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
5,7km
Distance
40:51
Time
07:12/km
Pace
353
Calories
Evening Run
Night Walk
followers_only
3,2km
Distance
40:57
Time
12:48/km
Pace
169
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
3,2km
Distance
40:56
Time
12:48/km
Pace
169
Calories
Night Walk
Afternoon Run
followers_only
4,4km
Distance
30:15
Time
06:54/km
Pace
274
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
30:14
Time
06:54/km
Pace
274
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
15:15
Time
06:47/km
Pace
148
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
2,2km
Distance
15:07
Time
06:43/km
Pace
148
Calories
Afternoon Run
Afternoon Walk
everyone
0,4km
Distance
06:41
Time
15:21/km
Pace
23
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
followers_only
0,4km
Distance
06:22
Time
14:37/km
Pace
23
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
1,7km
Distance
32:40
Time
18:48/km
Pace
124
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
followers_only
1,7km
Distance
30:42
Time
17:42/km
Pace
124
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Run
followers_only
1,3km
Distance
07:20
Time
05:29/km
Pace
68
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
07:21
Time
05:30/km
Pace
68
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
3,5km
Distance
21:01
Time
06:00/km
Pace
203
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,5km
Distance
21:02
Time
06:00/km
Pace
203
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
3,4km
Distance
22:40
Time
06:38/km
Pace
214
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
followers_only
3,4km
Distance
22:38
Time
06:38/km
Pace
214
Calories
Afternoon Run