Nguyễn Văn Toản
Tham gia: 06/08/2020
325
Run
14
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,2km
Distance
59:30
Time
11:27/km
Pace
299
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
58:53
Time
11:18/km
Pace
299
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
59:38
Time
11:29/km
Pace
296
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
01:01:01
Time
11:41/km
Pace
298
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
59:46
Time
11:32/km
Pace
297
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,8km
Distance
01:03:15
Time
11:00/km
Pace
336
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
59:21
Time
11:21/km
Pace
297
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
01:02:59
Time
05:50/km
Pace
639
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
01:00:10
Time
11:30/km
Pace
299
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
33:17
Time
05:59/km
Pace
342
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
01:01:55
Time
11:50/km
Pace
297
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
58:07
Time
05:48/km
Pace
650
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
54:25
Time
10:24/km
Pace
302
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:55
Time
06:11/km
Pace
618
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
01:01:41
Time
11:11/km
Pace
316
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
57:41
Time
11:22/km
Pace
284
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
56:52
Time
11:01/km
Pace
291
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
58:41
Time
11:11/km
Pace
298
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
01:00:03
Time
11:30/km
Pace
299
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,4km
Distance
38:35
Time
11:23/km
Pace
195
Calories
Morning Run