Nguyễn Văn Toản
Tham gia: 06/08/2020
421
Run
16
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
58:15
Time
06:27/km
Pace
594
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,2km
Distance
59:16
Time
11:27/km
Pace
295
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
59:39
Time
10:34/km
Pace
329
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
01:00:53
Time
10:45/km
Pace
340
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
01:01:35
Time
10:56/km
Pace
334
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
01:02:33
Time
11:05/km
Pace
324
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
55:56
Time
10:45/km
Pace
299
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
47:23
Time
07:06/km
Pace
449
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,7km
Distance
39:03
Time
06:54/km
Pace
370
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
01:03:57
Time
11:34/km
Pace
330
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
01:00:12
Time
11:28/km
Pace
307
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
55:01
Time
10:30/km
Pace
320
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:20:13
Time
06:23/km
Pace
836
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,6km
Distance
01:30:20
Time
05:48/km
Pace
1021
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,5km
Distance
01:19:40
Time
06:22/km
Pace
841
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
58:26
Time
11:09/km
Pace
304
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
59:53
Time
10:38/km
Pace
327
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
7,7km
Distance
01:27:51
Time
11:23/km
Pace
448
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
01:15:37
Time
11:15/km
Pace
398
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:28:27
Time
06:18/km
Pace
929
Calories
Morning Run