Nguyễn Văn Toản
Tham gia: 06/08/2020
675
Run
35
Run
7
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
01:01:25
Time
06:07/km
Pace
781
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
09:34
Time
05:37/km
Pace
117
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,9km
Distance
32:40
Time
06:40/km
Pace
349
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:00:00
Time
05:58/km
Pace
702
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
21,0km
Distance
58:39
Time
21,4 km/h
Pace
437
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
8,4km
Distance
45:00
Time
05:20/km
Pace
586
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:00
Time
05:59/km
Pace
741
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
22,7km
Distance
02:00:00
Time
05:17/km
Pace
1549
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
50:00
Time
05:33/km
Pace
598
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:00:10
Time
05:41/km
Pace
730
Calories
Morning Run
Afternoon Ride
everyone
21,0km
Distance
01:01:59
Time
20,3 km/h
Pace
410
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Run
everyone
14,8km
Distance
01:15:00
Time
05:04/km
Pace
1003
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
0,0km
Distance
00:00
Time

Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
30:01
Time
05:40/km
Pace
373
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
30:42
Time
05:51/km
Pace
360
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
07:26
Time
07:21/km
Pace
75
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
01:25:00
Time
05:18/km
Pace
1103
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,8km
Distance
45:00
Time
05:43/km
Pace
533
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
20,9km
Distance
59:13
Time
21,2 km/h
Pace
415
Calories
Morning Ride
Evening Run
everyone
7,7km
Distance
45:00
Time
05:50/km
Pace
540
Calories
Evening Run