Nguyễn Văn Toản
Tham gia: 06/08/2020
571
Run
31
Run
7
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
3,7km
Distance
19:55
Time
05:21/km
Pace
216
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,3km
Distance
33:23
Time
06:15/km
Pace
348
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
24:24
Time
04:52/km
Pace
337
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,0km
Distance
08:49
Time
08:44/km
Pace
73
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,6km
Distance
15:08
Time
05:55/km
Pace
127
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,0km
Distance
01:00:42
Time
06:44/km
Pace
622
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:00:04
Time
06:00/km
Pace
665
Calories
Morning Run
Morning Ride
everyone
25,9km
Distance
01:02:38
Time
24,8 km/h
Pace
543
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
20,9km
Distance
55:17
Time
22,7 km/h
Pace
398
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
25,9km
Distance
01:03:21
Time
24,5 km/h
Pace
545
Calories
Morning Ride
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
33:22
Time
07:12/km
Pace
344
Calories
Afternoon Run
Morning Ride
everyone
20,9km
Distance
56:11
Time
22,4 km/h
Pace
381
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
25,9km
Distance
01:05:33
Time
23,7 km/h
Pace
532
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
20,9km
Distance
54:45
Time
22,9 km/h
Pace
406
Calories
Morning Ride
Morning Ride
everyone
21,0km
Distance
59:23
Time
21,2 km/h
Pace
373
Calories
Morning Ride
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
35:03
Time
07:28/km
Pace
251
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,6km
Distance
33:19
Time
07:16/km
Pace
213
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
21:27
Time
07:08/km
Pace
185
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
22:08
Time
07:21/km
Pace
185
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,6km
Distance
08:56
Time
14:28/km
Pace
53
Calories
Morning Run