Đinh Văn Trường
Tham gia: 02/08/2022
201
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
2,0km
Distance
10:47
Time
05:21/km
Pace
140
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
57:05
Time
04:44/km
Pace
782
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
8,5km
Distance
42:51
Time
05:01/km
Pace
0
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
11:11
Time
05:33/km
Pace
136
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
24:52
Time
04:57/km
Pace
332
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
38:23
Time
04:47/km
Pace
528
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
23:18
Time
04:35/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:01:18
Time
05:06/km
Pace
801
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
29:08
Time
04:51/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
14:02
Time
07:00/km
Pace
148
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
27:30
Time
04:58/km
Pace
364
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
30:07
Time
04:54/km
Pace
399
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
20:54
Time
10:26/km
Pace
147
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
26:38
Time
05:18/km
Pace
331
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,1km
Distance
01:09:01
Time
04:53/km
Pace
930
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,7km
Distance
01:26:14
Time
05:09/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,3km
Distance
38:00
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,6km
Distance
05:47
Time
09:59/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
31:06
Time
05:10/km
Pace
403
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
37:11
Time
04:38/km
Pace
520
Calories
Morning Run